Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

498

MARKIEZAAT B. OP ZOOM (1498).

D. Bergen op Zoom en het markiezaat van Bergen op Zoom.

Verslagen en Meded. O. V. R., VII.

p. 80 e. v. 1498, April 24. Keuren van Hildernisse.

Verkoop en levering van onroerende zaken met geboden ter vierschaar (16). — Plicht des verkoopers om de lasten, die op het goed drukken, te vermelden; daarna wordt de acte ter vierschaar gelezen, opdat wie naasting of andere rechten kan doen gelden, zich kan aanmelden (17). Naasting moet geschieden vóór de. „goeding" van de onroerende verkochte zaak (17, 18).

75, 62. 16. Item dat men alle vereydinghen ende goedinghen van huysen, erven, lande, beempden ende alle ander gronden van erven altijt vertijden sal ter vierscaren oepenbaerlic ende opten genechtdach ende nerghens el. Behoudelic dat dieghene, die haer erve alsoe opdraghen ende vertijden willen, sullen ierst ende voer al dier erven hebben doen bij den heere drie sondaigsche geboden ende dat tselve scepenen kennelic zij, oft anders en sal men die erve niet opdraighen noch vertijden moighen.

75, 62. 17. Item dat dieghene, die, als voiisz. es, zijn arve sal willen opdraghen ende vertijden, die sal voer al die opdracht doen scriven den clerc int register ende dairinne verclaren den commer, die uut dier arven gaet, hoe groet dien is ende wye dien heffende es, al bij expresse. Ende dan sal die clerc die opdracht voer den vonnisse openbairlic in de vierscaeren lesen der partijen coop ende vercoop, opdat een yegelijc daer mach spreken tot 58. zinder naderscappen ofte rechte, alsoet hem gelieven sal, wetende oft yemant zijn arve aldus vertijdede gelijc voirsz. es ende dair-

79, 87. inne eenighen commer, chijns oft last versweeghe ende dat namals bevonden worde, die souden dairaene verbueren tsestich ponden zwerte.

58. 18. Item diegheenë, die eenighe naderscap willen pretenderen van erven, sal moiten die heysschen ende pretenderen voer ende

75. eer die goedinghe dair af gedaen sal sijn, ende dairna en sal niemant ontfanckelic wesen om eenich naderscap te moeghen heysschen.

Bij verkoop en levering van grondrente zal de eigenaar van hei renteplichtig goed voorkeur hebben in 't uitoefenen van recht van naasting; slechts vóór de ,,goeding" kan men naasten. 58. 19. Item dat men van allen rentbrieven oft eommeren,

Sluiten