Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FRANKISCH-GERMAANSCHE PERIODE (6E EEUW).

505

Lex Salica (± 508), hoofdzakelijk naar de editie Behrend.

Grondheerlijke mark: Als iemand zich wil neerzetten in het domein (villa) van een (afwezigen) grondeigenaar (om er grond te occu'_ peeren) *) en dan ook maar één van de grondgebruikers van dat domein zich er tegen verzet2), is het hem niet geoorloofd er te blijven (1). ■— Blijft hij er desniettemin, dan moet die bewoner van het domein, die den occupant er niet duldt, hem in bijzijn van getuigen sommeeren heen te gaan binnen 10 dagen. Deze sommatie wordt 3 keer herhaald, telkens na 10 dagen. Na deze 3 sommaties aan zijn domicilie wordt de occupant gedagvaard voor het gericht van den Graaf3). Als de aldus gedagvaarde niet verschijnt (noluerit inde exire) en geen wettige verhindering (sunnis) voor hem bestond, biedt de eischer een pand en vraagt den Graaf, dat hij den occupant doe ontruimen. En dan verliest de occupant wegens zijn ongehoorzaamheid zijn arbeid en moet bovendien een boete van 1200 denaren, d. w. z. 30 solidi, betalen als fredum.

51, XLV. De eo qui villam alterius occupavit4). 1. Si quis super alterum in villa 5) migrare voluerit, si unus vel aliqui de ipsis, qui in villa consistunt, eum suscipere Voluerit, si vel unus exteterit, qui contra^icat migranti, ibidem licentiam non habebit.

2. Si vero contra interdicto unius vel duorum in villa ipsa adsedere praesumpserit, tune ei testare debet, et si'^oluerit inde exire, ille qui testat, cum testibus sic ei debet testare: Hie tibi testo, in hac nocte proxima in hoe quod lex Saliga habet sedeas, et testo tibi ut in X noctes de villa ipsa egredere debeas. Postea adhuc post decem noctes iterum veniat ad ipsum et ei testet ut iterum in decem noctes exeat. Si adhuc föluerit

f| De occupant zal te goeder trouw meenen, dat niemand zich om dezen (woesten) grond bekommert.

2) Velen vertalen villa door dorp of mark en zijn van oordeel dat hier niet van een grondheerlijke, doch van een eigen mark sprake is. De eenheid van het domein is gemeenlijk spoedig verbroken, in dien zin dat ook stukken van het domein in eigendom van anderen kwamen.

") Niet voor een dorpsgericht of markegericht of volksgericht.

4) Andere handschriften hebben tot opschrift van dezen titel: De migraniibus, zoo ook dat, hetwelk door Behrend ten grondslag gelegd is aan zijn uitgave.

6) Super alterum in villa = in villam alienam. Zie § 2., add. Super beteekent: apud.

Sluiten