Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

ARTIKEL 93, 94.

4. Voor de bijkomende straf zie artikel 106.

Artikel 94.

De aanslag ondernomen met het oogmerk om den grondwettigen regeeringsvorm of de orde van troonopvolging te vernietigen of op onwettige wijze te veranderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

1. Aanslag, ondernomen — zie aanteekening 1 en 2 op artikel 92.

2. De hier behandelde aanslag, die na de invoering van artikel 80bis genoemd had kunnen worden aanslag ondernomen met het oogmerk tot het teweegbrengen van omwenteling, betreft de vernietiging of de onwettige verandering van den grondwettigen regeeringsvorm of van de orde van troonopvolging, beide op de Grondwet berustende instituten.

De veiligheid van den staat wordt door de strafbepaling beschermd voor zoover zij berust op de inrichting van het staatsbestuur (regeering en volksvertegenwoordiging) 'en op de vastgestelde orde waarin personen achtereenvolgens zullen geroepen worden om als Koning aan het hoofd van den staat te staan.

Aan het artikel is in de toelichting niet in het bijzonder een uitlegging gegeven; aan regeeringsvorm zal men dus de gewone beteekenis van het woord moeten hechten, die van den vorm waarin de staat geregeerd wordt. Tot den regeeringsvorm behooren het bestaan en de werking van alle grondwettelijke staatsorganen, daartoe behooren de regelen vastgesteld omtrent de macht des Konings, de ministerieele verantwoordelijkheid, de samenstelling en de bevoegdheid van de Staten generaal. Al mogen de Staten generaal niet behooren tot de regeering in engeren zin, hun werkkring is toch een noodzakelijk bestanddeel van den regeeringsvorm; denkt men ze weg, er zou anders geregeerd worden. Bij artikel 121 wordt dan ook in de toelichting gezegd dat dit artikel enkel inbreuk op de vrijheid der Staten generaal behandelt, maar dat aantasting van de instelling der Staten generaal valt onder artikel 94 *).

Nederlandsen Indië is „het rijk" vervangen door „het grondgebied van den staat", naar luid der memorie van toelichting omdat na de wijziging van de Grondwet in 1922 met rijk alleen het rijk in Europa wordt aangewezen, artikel 2. Die wijziging kan echter voor de betekenis van het woord voor ons vroeger vastgesteld wetboek, welke niet is ontleend aan de Grondwet maar in en voor het wetboek zelf bepaald, geen invloed hebben.

*) Polenaar en Heemskerk, aanteekening 2, zoeken verband tusschen deze bepaling en de omschrijving van artikel 87 Code pénal: attentat dont le but

Sluiten