Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 95.

18

is, zal ook hij alleen veroordeeld kunnen worden wiens deelneming door den bedreigde is opgemerkt.

6. De vraag of geweld en bedreiging met geweld, ingeval zij als middel strafbaar gesteld worden, alleen gericht kunnen zijn tegen de personen jegens wie misdreven wordt of tegen haar goederen, dan wel of onder strafbaar geweld en bedreiging ook begrepen is wat rechtstreeks tegen anderen gericht is, raakt niet het eigenlijke begrip van geweld en bedreiging en kan dus in elk bijzonder geval beantwoord worden naar den aard van het misdrijf waarbij zij geopperd wordt.

Zoo zal bij wederspanningheid, artikel 180, wel alleen aan geweld en bedreiging tegen den ambtenaar of zijn helper, tegen wien het verzet gepleegd wordt, te denken zijn;- daarentegen is er geen reden bij misdrijven, bestaande in dwingen tot doen of nalaten, van de strafbaarheid uit te sluiten het geval dat bijv. een der naaste betrekkingen met geweld aangevallen of bedreigd wordt, en daardoor de dwang wordt geoefend.

Het is daarmede als met overmacht; ook hier worde in het oog gehouden dat geweld op zich zelf psychisch niet kan dwingen tot een handeling, maar de dwang veroorzaakt wordt door de bedreiging met meer geweld, die in het gepleegde geweld opgesloten ligt.

Bij toepassing nu op artikel 95 komt men tot onderscheidingen.

De vergadering van den Regeeringsraad uiteenjagen zal wel moeilijk anders dan door geweld of bedreiging met geweld tegen hem zelf kunnen worden uitgewerkt Men denkt hier aan een coup d'état, aan een gewelddadig ingrijpen, aan verwijdering van de leden of teweegbrengen van gevaar voor lijfsbehoud voor hen, die onder den indruk van geweld *) of bedreiging daarmede hun post in haast verlaten en in de vlucht een goed heenkomen zoeken.

Wanneer echter gedreigd wordt met geweld tegen een ander dan de leden der vergadering, om de vergadering te doen uiteengaan, moet niet van uiteenjagen gesproken worden maar van hetgeen er op volgt: dwingen tot het nemen van eenig besluit, n.1. om de vergadering op te heffen.

Daarentegen is verwijderen van een lid uit de vergadering weder een actief optreden, waarbij het betrokken lid zoo al niet aangegrepen, toch van nabij bedreigd wordt; iemand verwijderen is iets anders dan iemand dwingen heen te gaan, het eischt een meer onmiddellijk handelend optreden, en is uitzetten of door onmiddellijk bedreigen met uitzetting doen heengaan.

*) In dien zin kan ik ook geweld tegen goederen als onder dit artikel vallende aannemen; het in brand steken van het vergaderlokaal, geweld tegen goederen, is toch tevens ook tegen het leven der vergaderden gericht-

Sluiten