Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

ARTIKEL 113.

5. Geschriften en afbeeldingen zijn alle mechanische reproductiën van gedachten door woord, prent of beeld.

Onder schrift is elk mechanisch weergeven van gedachten in woorden begrepen: zij behoeft niet door pen of potlood te zijn gedaan, maar kan door druk, door snijwerk en elk ander middel worden in het leven geroepen; vgl. aanteekening 7 op artikel 131.

Afbeelding behoeft niet te worden opgevat als afbeelding van een persoon, portret; het is voldoende dat de beleedigende gedachte in de beeldende voorstelling ligt.

Over de mogelijkheid van beleediging door middel van afbeeldingen en over caricaturen in het bijzonder zie Aanteekening 1 bij artikel 111.

6. Bij ten gehoore brengen is gedacht aan grammofoonplaten *); uit den aard der zaak is het voorschrift ook toepasselijk wanneer de aldus voortgebrachte klanken eerst door tusschenkomst van de radio het publiek bereiken.

7. Voor vervolging van dit misdrijf is geen klacht noodig, zie aanteekening 4 op artikel 111.

8. Koningin, zie aanteekening 2 op artikel 108 en 5 op artikel 109; troonopvolger, aanteekening 3 op artikel 108; lid van het Koninklijke huis, aanteekening 4 op artikel 108; Regent, aanteekening 10 op artikel 92.

9. Hier wordt voor het eerst in het wetboek een geval van speciale recidive aangetroffen. De omschrijving van de voorwaarde wijkt af van die voor de algemeene recidive van artikel 421—423.

De ontzetting van rechten kan plaats vinden wanneer het misdrijf in de uitoefening van het beroep wordt begaan binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van een vorige veroordeehng. Deze laatste behoeft niet het gevolg te zijn van misdrijf in het beroep begaan; „gelijk misdrijf" slaat alleen op den aard van het strafbare feit, niet op het daarbuiten liggende verband met het beroep. Juister ware een bepaling van het tegendeel geweest; het feit dat iemand te voren buiten zijn beroep misdreven heeft doet toch niet blijken van misbruik van het beroep, en aReen herhaald misbruik kan de bijzondere straf wettigen.

tusschen „verspreidt" en „openlijk" had het woord „oF moeten staan. Nu is het ij bVnÏb bk 24enlÖk beh°eft 16 **'• DC bed°elin8 i8 echter

Sluiten