Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 175, 176, 177.

296

4. Als bijkomende straf is hier gesteld verbeurdverklaring van de waren, d. i. van de aan den veroordeelde toebehoorende waren; zij kan dus alleen worden toegepast op verkochte en nog niet geleverde waren, met uitsluiting niet alleen van afgeleverde en uitgedeelde, maar ook van de ten verkoop voorhanden zijnde; wanneer nu de verkochte waren nog niet uit den voorraad zijn afgezonderd, kunnen zij niet worden aangewezen; dus zal, in het bijzonder ook bij verkoop in het groot, het laatste hd in zulk een geval geen toepassing kunnen vinden.

5. Voor de bijkomende straf zie artikel 176.

Artikel 176.

Bij veroordeeling wegens eenig in dezen Titel omschreven misdrijf, kan de schuldige worden ontzet van de uitoefening van het beroep waarin hij het misdrijf begaan heeft.

Bij veroordeeling wegens een der in de artikelen 174 en 175 omschreven misdrijven, kan de rechter de openbaarmaking zijner uitspraak gelasten.

TITEL VIII.

MISDRIJVEN TEGEN HET OPENBAAR GEZAG.

Zie omtrent de vraag of hier misdrijven tegen het gezag van of in een vreemden staat bedoeld kunnen zijn, aanteekening 6 op artikel 5.

Artikel 177.

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft:

1". hij die een ambtenaar eene gift of belofte doet met het oogmerk om hem te bewegen in zijne bediening in strijd met zijn phcht, iets te doen of na te laten;

2". hij die een ambtenaar eene gfit doet ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door dezen in zijne bediening in strijd met zijn phcht, is gedaan of nagelaten.

Ontzetting van de in artikel 28 no. 1—4 vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Sluiten