Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 219, 220

440

Hiermede wordt m. i. een te enge beteekenis aan het woord gebruiken toegekend. Weliswaar wordt in de eerste plaats het merk gebruikt, maar dat is ook het geval met de merken van de voorgaande artikelen.

Het merk moet nu aantoonen dat het vee is gewaardeerd, en wel het bepaalde dier waaraan het is aangebracht; dus is ten gevolge van de valschheid het dier waaraan het valschelijk is aangebracht toch ook gebruikt om het te doen voorkomen dat er niet in strijd met de wet is geslacht.

In het algemeen bestaat het gebruiken in het doen doorgaan van - het goed voor datgene wat het volgens het merk moet zijn.

Met déze ruime opvatting vereenigde zich de Minister van justitie blijkens de toehchting van artikel n der wet van 23 Juni 1925, Stbl. 243, waarhij aan het wetboek een nieuw artikel 222bis werd toegevoegd. Daarbij werd terecht betoogd dat ook frankeermerken van poststukken, wanneer die te eenigen tijde in de plaats van postzegels zullen worden gebruikt, onder de bepahng van dit artikel zullen vallen.

4. Onder verpakking is te verstaan het omhulsel waarin de waar in den handel wordt gebracht, onverschillig in hoever de waar er door aan het oog wordt onttrokken *).

Onverschillig is of de verpakking zich reeds om de goederen bevindt dan wel nog slechts bestemd is om deze te omvatten *).

5. Van de toepassing van artikel 219 zijn uitgesloten de merken ken-teekenen bedoeld in de wet van 20 Juli 1870, Stbl. 131, tot regeling van het veeartsenijkundig staatstoezicht en de veeartsenijkundige pohtie; misdrijf ten aanzien van deze teekenen wordt beheerscht door artikel 39 derde hd dier wet, zooals het gewijzigd' is gehandhaafd bij artikel 12 der Invoeringswet.

6. Voor de bijkomende straf zie artikel 224.

Artikel 220.

Hij die opzettelijk valsche, vervalschte of wederrechtelijk vervaardigde zegels, teekeningen of merken, of de voorwerpen waaraan zij wederrechtehjk verbonden zijn, gebruikt, verkoopt, te koop aanbiedt aflevert, ten verkoop in voorraad heeft of binnen het rijk in Emopa invoert, als waren die zegels, teekenen of merken echt

J) Hooge Raad 13 Maart 1899, W. 7254.

2) Hooge Raad 11 Februari 1935, W. 12904, N. J. 19S5, 492.

Sluiten