Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

447

ARTIKEL 225.

TITEL XII. VALSCHHEID IN GESCHRIFTEN. Artikel 225.

Hij die een geschrift waaruit eenig recht, eenige verbintenis of eenige bevrijding van schuld kan ontstaan, of dat bestemd is om tot bewijs van eenig feit te dienen, valschelijk opmaakt of vervalscht, met het oogmerk om het als echt en onvervalscht te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan, als schuldig aan valschheid in geschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

Met dezeRde straf wordt gestraft hij die opzettehjk gebruik maakt van het valsche of vervalschte geschrift als ware het echt en onvervalscht, indien uit dat gebruik eenig nadeel kan ontstaan.

1. Terwijl de twaaRde titel blijkens zijn opschrift handelt over valschheid in geschriften, waaronder valschheden in aRerlei in de bijzondere artikelen onderling onderscheiden schrifturen worden verstaan, is voor het bijzondere misdrijf van dit artikel de naam „valschheid in geschrift" gekozen waaronder het van de overige onderscheiden wordt. Het gesehrift in engeren zin is dan het geschrift dat aan de bij artikel 225 gestelde vereischten voldoet.

Geschrift kan overigens evenals in de artikelen 113, 119 en 131, in zijn meest uitgebreide beteekenis genomen worden. Zie aanteekening 5 op artikel 113 en 7 op artikel 131 Onnoodig beperkt schijnt mij dan ook de opvatting van den Hoogen Raad, volgens welke een enkel nummer, ingeslagen in een onderdeel van een motor, nooit een geschrift in den zin van het artikel zou kunnen zijn2).

2. Niet elk geschrift kan op strafbare wijze vervalscht wordende wet noemt geschriften met tweeërlei rechtsgevolg, in de eerste

*) Vgl. ook Smidt LL eerste druk 257 en 258, tweede druk 261 en 262. ) Arrest van 15 Juni 1931, W. 12351, N. J. 1933, 49. Niet geheel juist sehnnt mn de opmerking van Pompe in rijn noot onder het arrest in de N J dat" h" een andere opvatting bijv. artikel 217, 1<> overbodig zou rijn. Immers, ook al zou

wa Idernnmerk-W^eCn *—* " n°« **

rochTot 8trr- vfeve? *°n vaUen °nder ^ me* ^

Z\1T« " gf d°°r 8ChrSvCn n°ch °°k *—1 «* "<*en «at

een woord weergeeft (zooals een nummer doet) zon ook ik dat niet willen aan-

Sluiten