Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

473

ARTIKEL 228.

valsche geschrift en ook niet enkel bestaat, zooals de woorden van het artikel bij oppervlakkige lezing zouden doen denken, in het terhandstellen van een valsch geschrift, maar in die twee vereenigd.

Zij wordt omschreven als afgifte van een valsche schriftelijke verklaring nopens ziekten door een geneeskundige en is alzoo wegens de bij zondere beteekenis der woorden „eene verklaring afgeven", d.i. ze opmaken en ze geven aan hem voor wien zij bestemd is of die ze heeft aangevraagd, het eigenlijke plegen van valschheid gepaard aan het stellen van een ander in de gelegenheid om het stuk te gebruiken.

Het misdrijf kan dus niet alleen slechts door een geneeskundige gepleegd worden, maar ook door een geneeskundige niet, wanneer deze slechts aan iemand het getuigschrift van een anderen geneeskundige ter hand stelt.

Uit den aard der zaak is hier sprake van een geneeskundig attest dat alleen aanwezig is wanneer de geneeskundige zich op zijn eigen terrein beweegt; de zwakheden en gebreken, naast ziekteri genoemd, zijn dus ook alleen de zoodanige waarvan de beoordeeling op medisch terrein ligt, en er kunnen geen zwakheden of gebreken van het karakter onder begrepen zijn.

2. De wet eischt hier niet uitdrukkelijk het oogmerk tot gebruiken of doen gebruiken als echt, en de mogehjkheid van nadeel uit het beoogde gebruik voortvloeiende, omdat, zooals de memorie van toelichting zegt, het oogmerk hier vanzelf aanwezig is, terwijl ook de mogehjkheid van nadeel altijd aanwezig geacht kan worden bij valsche geneeskundige verklaringen omtrent iemands gezondheidstoestand.

Maar dan had ook in de wet uitgedrukt moeten zijn dat de verklaring moet betreffen het al of niet bestaan of bestaan hebben van ziekten, zwakheden of gebreken bij bepaalde personen1). Dat nu staat er niet. Niet alleen wordt niet van menschen gesproken zoodat men aan veeziekten zou kunnen denken, ware het niet dat de valschheid slechts gepleegd kan worden door een geneeskundige, als hoedanig een dierenarts niet pleegt aangeduid te worden, maar de omschrijving is zóó ruim, dat zij ook omvat de verklaring dat er geen koorts of tyfus bestaat of ooit bestaan heeft, of dat er een ziekte bestaat waarbij het hoofdhaar zich naar de voeten verplaatst. Vervolgingen wegens dergelijke dwaze verklaringen zullen wel niet ingesteld worden maar zij zijn door de wet niet uitgesloten.

" beVaalAe Phiatsen, gemeenten, indien daaromtrent verklaringen zouden knnnen gevorderd worden; Canes in Tijdschrift voor strafrecht XXIII,

Sluiten