Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

481

art. 231,232,233,234,235,236.

van een pas valt ) en dat daaronder ook begrepen is het vertoonen van die pas ter legitimatie bij het ontvangen van betaling, echter met een uitdrukkelijk beroep op de omstandigheid dat de pas ook die functie eenmaal in het verkeer verkregen heeft2).

Artikel 232.

Vervallen door de wet van 23 Juni 1925, Stbl. 243.

Artikel 233. Vervallen door de wet van 23 Juni 1925, Stbl. 243.

Artikel 234.

Hij die stoffen of voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij weet dat z,j bestemd zijn tot het plegen van eenig in artikel 226 no 2-5 omschreven misdrijf, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

De stoffen en voorwerpen worden verbeurdverklaard. Zie de aanteekeningen op artikel 214.

Artikel 235.

Bij veroordeehng wegens een der in de artikelen 225-229 omschreven misdrijven, kan ontzetting van de iu artikel 28 no. 1-4 vermelde rechten worden uitgesproken.

TITEL XDI. MISDRIJVEN TEGEN DEN BURGERLIJKEN STAAT. Artikel 236.

Hij die door eenige handeling opzettehjk Cens anders afstamming onzeker maakt, wordt, als schuldig aan verduistering van staat gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren.

*) Arrest van 15 Jannari 1917, W. 10071 N T 1017 177 - <v in zijn onderschrift in W. 10071. ' waarte*en S.mons,

2) Arrest van 11 Jannari 1937, W. en N. J. 1937, no. 821.

Sluiten