Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 241.

510

op hetzelfde feit als dat hetwelk het voorwerp der klacht uitmaakt. De klacht moet dus een of meer bepaalde feiten van overspel vermelden opdat beoordeeld kan worden of een of meer van diezelfde feiten aan den eisch ten grondslag liggen. Voorts is in het laatste lid, waarin bepaald wordt dat aan de klacht geen gevolg wordt gegeven voordat het vonnis van echtscheiding of scheiding van tafel en bed onherroepelijk is geworden, natuurlijk weder sprake, ofschoon het niet uitdrukkelijk wordt gezegd, van het vonnis, gevolg van den vorenbedoelden eisch en dus berustende op een of meer der feiten in de klacht vermeld.

Is het vonnis gegrond op een deel der in de klacht opgenomen feiten, dan is ook de vervolging tot dat gedeelte beperkt.

Binnen drie maanden moet een eisch zijn ingesteld. Onder nastellen van den eisch kan niet worden begrepen het daaraan voorafgaande verzoek aan de rechtbank, dat in artikel 816 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering uitdrukkelijk van den eisch wordt onderscheiden. Beter ware het geweest het indienen van dat verzoek te stellen in plaats van den eisch; immers binnen welken tijd de eisch op het verzoek zal kunnen volgen hangt niet van den verzoeker af; aan de eene zijde zou de president der rechtbank het ha zijn macht hebben door den dag van verschijning van partijen te verschuiven de klacht, te verijdelen, aan de andere zijde zal onmogelijkheid Van de wederpartij om te verschijnen, bijv. door zware ziekte, den president in een moeilijk dilamma brengen; hij zal, wil hij de klacht niet doen vervallen, in de noodzakelijkheid kunnen zijn de verschijning te bepalen op een dag waarop hij weet dat de wederpartij niet verschijnen kan.

Door het bezigen van de woorden „gevolgd door een eisch" heeft de wetgever blijkbaar de klacht, gedaan na het instellen van de civiele actie willen uitsluiten; de echtgenoot die eenmaal den eisch tot scheiding voldoende heeft geacht is niet meer ontvankelijk in zijn klacht.

9. Nu aan de klacht geen gevolg gegeven kan worden (volgens het laatste hd) zoolang niet echtscheiding of scheiding van tafel en bed op den daartoe ingestelden eisch gevolgd is, zal de dood van den klager, die de ontbinding van het huwelijk medebrengt en dus de ontbondenverklaring uitsluit zoowel als het uitspreken van scheiding van tafel en bed, den overspelige en den medepleger bevrijden van de vervolging, evenals een nietigverklaring van hët huwehjk of een ontbinding door echtscheiding op vordering van den overspeligen echtgenoot, ofschoon eigenlijk door geen dezer omstandigheden de strafbaarheid van overspel behoefde uitgesloten te zijn.

Sluiten