Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

525

ARTIKEL 247, 248.

misdrijf gepleegd wordt bewustheid heeft van den aard der handelingen die hij verricht of die aan hem verricht worden. Wijst het woord verleiden al op brengen tot iets verkeerds, dat verkeerde behoeft slechts objectief verkeerd te zijn; het artikel bevat geen enkel woord waardoor inzicht zou gevorderd zijn.

3. Wetenschap omtrent den leeftijd is hier evenmin noodig als bij artikel 244, zie aanteekening 2 op dat artikel.

4. Kan de persoon tegen wie het misdrijf gepleegd wordt gestraft worden wegens deelneming, hetzij als mededader hetzij door het geven van gelegenheid tot het plegen? De vraag werd bij de beraadslagingen bevestigend beantwoord door Mr. van de Werk, zonder dat men verder daarop is ingegaan x).

De door dit kamerhd uitgesproken meening komt mij in haar algemeenheid onjuist vóór. Mededader kan de minderjarige (en van dezen is alleen sprake) reeds niet zijn omdat niet hij ontucht pleegt met een minderjarige, wat voor het misdrijf noodig is, maar ook niet medephchtig daar het een misdrijf geldt, tegen hem zelf gepleegd, dat voor hem geen misdrijf is2).

Alleen wanneer twee minderjarigen ontuchtige handelingen met elkander plegen kunnen beide strafbaar zijn omdat zij met een minderjarige het feit plegen; alleen de verleide onder hen zal straffeloos blijven.

5. Voor de bijkomende straf zie artikel 251; over de strafverzwaring artikel 248.

Artikel 248.

Indien een der in de artikelen 243 en 245—247 omschreven misdrijven zwaar hchamehjk letsel ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren opgelegd.

Indien een der in de artikelen 242—247 omschreven misdrijven den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren opgelegd.

1. De strafverzwaring wordt bier op de misdrijven van de artikelen 242—247 toepasselijk verklaard wanneer zij den dood

*) Smidt II, eerste druk 307, tweede druk 315.

2) Zie J. P. van Rossum in Tijdschrift voor strafrecht XLT, blz. 23, en het naschrift van G. A. v. H.

Sluiten