Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*>47 ARTIKEL 252.

2°. hij die een kind beneden den leeftijd van zestien jaren dronken maakt;

3°. hij die iemand door geweld of bedreiging met geweld dwingt tot het gebruik van bedwelmenden drank.

Indien het feit zwaar hchamehjk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren.

Indien de sehuldige het misdrijf in zijn beroep begaat, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

gee'st aÏh^b1 ^ een * de-elfden

geest als het thans geldende no. 2 gestelde bepahng, en was als zoodanig gericht alleen tegen misdrijf tegen kinderenf het feTt sub ,DO; 1 WaS 8trafbaar gesteld in het derde boek, bij artikel 510 van

tCZTza\rd door den Mini8ter ™ z

de bepahng met streng genoeg vond, herwaarts overgebraeht. No. 3 vlntStr 81,60168 afSe8Cheiden ™ ^ a1^— ^

JJXÏÏ^S^1 allee" ^ ™ ^el-

Toedienen is naar de jurisprudentie het verstrekken tot gebruik op de plaats zelf en terstond door hem aan wien verstrekt wordt") daarbij 18 het onverschillig op wiens last toegediendn ^ bet van verkoopen onderscheiden dat de besteller de WerT

Zd Beid°°rt ^ be8teld W°rdt d^ene aan ^n wordt toege diend Beide kunnen natuurlijk ook één persoon zijn. *

Ue bepahngen van het wetboek waren overgenomen in d. "

znn mvoering in werking getreden Ur^^kJ^^a ^^

^rZnTs^:hebben wejden die wj d~

strafbaar gesteld Z £ I toedienen ook verkoopen

perkte betf Ï • ^nder omdat men meende dat de be-

*) Hooge Raad 8 Mei 1893. W ma*, „„i , Rechtbank '8 Gravenhage 8 AngnLmi ^ ™ de -^wijzigde Drankwet

«ofL^n^^ * * -trekking volgt; Gerecht,

547

Sluiten