Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

75

ARTIKEL 280, 281.

zijn of de jeugdige leeftijd van den verborgene een objectief verzwarende omstandigheid ié. Uit de woorden „indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is" zou men het willen afleiden. Aan den anderen kant zou men het logisch kunnen achten dat, nu toch het opzet met de minderjarigheid in het algemeen verband moet houden, het enkele feit dat de leeftijd beneden twaalf jaren is niet reeds voldoende is voor strafverhooging. Toch is de bedoeling geweest hier een objectief verzwarende omstandigheid aan te nemen, wat uit de oorspronkeBjke redactie blijkt. In het ontwerp stond: hij die opzettelijk een minderjarige.... bij zich houdt, enz. wordt gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is, met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden, indien deze twaalf jaren of ouder is. Hierbij kan aan verband tusschen het opzet en den leeftijd niet gedacht worden; de wijziging van het artikel nu hield geen verband met den wensch tot subjectiveering van de verzwarende omstandigheid.

4. Voor de bijkomende straf zie artikel 286.

Artikel 281.

Als schuldig aan schaking wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren, hij die eene minderjarige vrouw, zonder den wil van hare ouders of voogden, doch met hare toestemming wegvoert, met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren, hij die eene vrouw door list, geweld of bedreiging met geweld ontvoert, met het oogmerk om zich haar bezit in of buiten echt te verzekeren.

Geene vervolging heeft plaats dan op klachte.

De klachte geschiedt:

a. indien de vrouw tijdens de wegvoering minderjarig is, hetzij door haar zelve, hetzij door iemand wiens toestemming zij tot het aangaan van een huwelijk behoeft; 6. indien zij tijdens de wegvoering meerderjarig is, hetzij door

haar zelve, hetzij door haren echtgenoot. Indien de schaker met de weggevoerde een huwelijk heeft gesloten, heeft geene veroordeeling plaats, dan nadat de nietigheid van het huwelijk is uitgesproken.

Sluiten