Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

artikel 312, 313, 314.

onder artikel 312 vallen wanneer deze dienst doet op een locomotief die wagens trekt, niet wanneer de locomotief1 alleen rijdt. Ook deze aanvulling van het artikel schijnt min of meer onberaden gedaan te zijn.

6. Over no. 2 zie aanteekening 4 op artikel 311; over no. 3 aanteekening 1 en 2 op artikel 202; over inklimming nog artikel 89; over valsche sleutels artikel 90; over het opzet bij het gebruik daar? van aanteekening 8 op artikel 138; over valsche order en valsch kostuum aanteekening 6 en 7 op artikel 138; over zwaar lichamelijk letsel artikel 82.

7. Voor de bijkomende straf zie artikel 313.

Artikel 313.

Bij veroordeeling wegens diefstal kan ontzetting van de in artikel 28 no. 1—4 vermelde rechten worden uitgesproken.

Dit artikel is ook toepasselijk op het misdrijf, omschreven in artikel 314, gepleegd met geweld of bedreiging met geweld tegen personen; zie aanteekening 1 op dat artikel.

Artikel 314.

Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten deele aan een ander toebehoorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, .grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevaUen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na den oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan strooperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste eene maand of geldboete van ten hoogste zestig gulden.

indien tijdens het plegen van het misdrijf nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere veroordeeling van den schuldige wegens gelijk misdrijf onherroepelijk is geworden, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ,ten hoogste twee maanden.

1. Bij dit artikel wordt afzonderlijk een misdrijf strafbaar ge-

Sluiten