Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

ARTIKEL 314

Dat men hierbij in anomalieën geraakt is duidelijk: zand en aarde vallen onder artikel 314 ook al hebben zij bewerking en vervoer ondergaan, veen daarentegen zoolang het ongesneden is; riet, biezen en mos altijd; boombladeren alleen ongeplukt of afgevallen; geoogste veldvruchten niet, geoogste en achtergelatene wel, daar de wet ook niet beperkt is tot hetgeen in den grond is blijven zitten.

Is hier de eigenlijke velddiefstal nog slechts uitgebreid tot een en ander dat met het landbouwbedrijf in verband staat, geheel vreemd er aan ia de wegneming van puin, afval van bouwmateriaal, waarvan de invoeging in het artikel aan het initiatief der Commissie van Rapporteurs der Tweede Kamer te wijten is.

De omschrijving van hout: onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkel-hout, is gekozen tot beslissing van de onder de wet van 1854 ontstane strijdvraag omtrent de uitgebreidheid van het begrip hout In tusschen laat zij nog een enkele vraag open: zóó of het afhakken van de takken reeds bewerken is. Ik zou die vraag ontkennend beantwoorden; was enkel afhakken reeds bewerken, dan zou de bijvoeging: niet vervoerd, volkomen overtollig zijn.

De Rechtbank te Leeuwarden *) gaat aan de andere zijde zoo ver dat zij hakhout zoo lang het nog aan den stam vastzit niet onder het artikel wil brengen zij leidt uit de beperking tot onbewerkt en niet vervoerd af, dat er geen hout bedoeld is in zulk een toestand dat het niet bewerkt of vervoerd kan worden. Maar onder hakhout valt toch ook voor den hak bestemd hout*)» en daar dit per se onbewerkt en niet vervoerd is, valt het onder de algemeene omschrijving *). De bedoeling was het begrip slechts naar één zijde te beperken, naar die van de uitoefening van rechten door den eigenaar.

De bestemming is niet afhankelijk van een bepaalde aanwijzing door den eigenaar, maar volgt ook uit den aard van het hout4).

Opgaande boomen en hun takken kunnen nu eerst hakhout zijn wanneer zij geveld, resp. afgehakt zijn en er toe bestemd waren; de daad van hem die met oogmerk tot wederrechtelijke toeëigening een boom omhakt of van de takken berooft kan dien boom of die takken niet tot hakhout maken.

Sprokkelhout is over het algemeen dor hout, hetzij reeds afgevallen, hetzij nog aan den boom bevestigd; dit laatste moet onder de benaming vallen omdat bet, wanneer het geen hakhout is, toch

*) Vonnis van 29 Januari 1902, W. 7763.

1) Hout, waarvan de stam na de wegneming weder belangrijk uitloopt; Cnopius in Tijdschrift voor strafrecht XIII, 371. De beperking in het vonnis van den Kantonrechter te Zwolle van 8 Februari 1887, W. 5452, tot hout dat op bepaalde tijden gehakt wordt, schijnt mij niet gerechtvaardigd.

s) VgL Rechtbank 's Hertogenbosch 10 Maart 1904, P. v. J. 386.

*) VgL Rechtbank 's Hertogenbosch 23 Juli 1903, P. v. J. 321.

Sluiten