Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 346.

290

zijnde niet de schuldeischer; evenmin de schuldenaar die de daartoe strekkende overeenkomst sluit.

7. Noch uit de wet, noch uit haar geschiedenis is rechtstreeks op te maken wat verstaan moet worden onder bijzondere voor» deelen. Ofschoon nu de woorden der wet geen beperking van het begrip inhouden, komt het mij vóór dat de hier bedoelde voordeelen de zoodanige zijn die in verband staan met de betaling van de schulden. Dit volgt uit de woorden bijzondere voordeelen", d. i. voordeden die de overige schuldeischers niet genieten. De wet zou anders gesproken hebben van het stellen van voorwaarden, maar zij heeft blijkbaar niet zóóver willen gaan dat elke voordeelige voorwaarde de toetreding tot het accoord strafbaar zou maken.

Zoo zal de voorwaarde dat de gefailleerde niet meer in dezelfde goederen handel zd drijven als de schnldeischer, of dat hij dezen zijn dochter ten huwelijk zd geven, niet gerekend kunnen worden tot de bijzondere voordeelen waarmede een schuldeischer boven de anderen bevoorrecht is ).

8. De schuldenaar is, mits het accoord wordt aangenomen, reeds strafbaar door het enkele sluiten van de overeenkomst, ook zonder dat dientengevolge de schuldeischer tot het accoord is toegetreden, zie aanteekening 2.

9. Voor de beantwoording van de vraag of de mogelijkheid van pogingen uitgesloten wordt doordien de strafbaarheid afhankelijk wordt gesteld van een latere omstandigheid, de aanneming van het accoord, gelden de beginselen, vermeld in aanteekening 4 op artikel 340.

10. Voor de bijkomende straf zie artikel 349.

Artikel 346.

Hij die in staat van kenlijk onvermogen is verklaard of, zonder koopman te zijn, in staat van faillissement is verklaard, of tot gerechtelijken boedelafstand is toegelaten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden, indien hij, ter bedrieglijke verkorting van de rechten zijner schuldeischers, hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij eenig goed om niet of

1) Anders Van Slooten t.a.p. blz. 46.

Sluiten