Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTIKEL 351.

300

richtingen verstaan moesten worden waarvan ook het publiek gebruik kan maken. Men wilde die vraag nu in ontkennenden zin beantwoorden en onder de bepaling dus ook brengen de telegraafinrichting van een spoorwegdienst waarbij geen telegrammen van particulieren worden aangenomen. Men rekende de bestemming van zoodanige inrichting tot verzekering van veilig spoorwegverkeer ook te zijn ten openbaren nutte.

Is nu bij de wijziging der woorden ook de oorspronkelijke beteekenis verloren gegaan? Tot zekere hoogte wel; die inrichtingen welke uitoluitend het staatsbelang dienen kunnen wel gezegd worden ten openbaren, niet ten algemeenen nutte te bestaan.

Het voorbeeld in de memorie van toeUchting op artikel 374 gebezigd behoudt wel zijn kracht; strekt toch de geheele spoorwegdienst ten gerieve van het publiek (alle bijzondere personen) dan heeft ook de spoorwegtelegraaf dezelfde bestemming als onderdeel van dien dienst en ingericht tot bevordering van de veiligheid van het verkeer, evenals andere spoorwegwerken: seinpalen en dergelijke. Zóó wordt de beteekenis ook in de toelichting van artikel 374 opgevat. Maar een telegraaf die uitsluitend dient tot verbinding van onderscheiden politieposten, valt noch onder artikel 351 noch onder artikel 374, omdat hij het staatsbelang dient, niet tot algemeen gebruik direct of indirect is gemaakt1).

De uitdrukking „ten algemeenen nutte'' behoeft overigens niet zoo opgevat te worden dat iedereen onvoorwaardelijk van de werken gebruik kan maken of daarvan nut trekt. Ware het anders, de meeste der hier genoemde werken zouden aan de toepassing van het artikel onttrokken zijn. De spoorweg, de telegraaf staat niet iedereen ten dienste maar alleen hem die voor het gebruik betalen wil. Zóó zal ook een waterleiding voor het gebruik waarvan men zich abonneeren moelkgezegd kunnen worden ten algemeenen nutte te worden gebezigd al zijn het feitelijk alleen de geabonneerden die er gebruik van hebben, mits maar dat gebruik onder de gestelde voorwaarden voor iedereen in den kring waarvoor zij bestemd is opengesteld zij.

JT

3. Over de beteekenis van spoorweg zie aanteekening fc, op artikel 164.

4. Wat is nu te verstaan onder spoorweg- en telegraaf-werken? De Minister van justitie gaf aan spoorwegwerken een vrij uitge-

1) Anders voor dit laatste J. van Gigch in Tijdschrift voor strafrecht III, bis. 329 en volg, die niet gelet heeft op het verschil van beide uitdrukkingen zooals dat door den hoogleeraar de Vries geformuleerd is.

Sluiten