Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

457

artikel 435ter.

Artikel 435fer.

De bestuurder of commissaris eener naamlooze vennootschap of een ander in baar dienst die in strijd handelt met eenig wettelijk voorschrift betreffende de vermelding van den naam, de plaats van vestiging of het kapitaal der vennootschap, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste honderd gulden.

1. Het artikel is ingevoegd bij de Wet van 2 Juli 1928, StbL 216.

Als voorschrift waarnaar verwezen wordt komt in de eerste plaats in aanmerking artikel 37d van het Wetboek van Koophandel. Door zijn ruime redactie: „alle geschriften, gedrukte stukken of aankondigingen, waarin de naamlooze vennootschap partij is of die van haar uitgaan, met uitzondering van telegrammen en reclames" beheerst dit alle denkbare gevallen, voor wat de naam en de plaats van vestiging betreft en ook voor wat betreft de vermelding van geplaatst en gestort kapitaal, indien eenmaal van kapitaal melding gemaakt wordt. Daarentegen laat zich niet goed voorstellen een geval, waarin geheel zwijgen over het kapitaal tot strafbaarheid zou leiden. Immers in het geval waar de wet vermelding van het kapitaal gebiedt (artikel 36oT van het Wetboek van Koophandel, handelende over de acte van oprichting) is het achterwege blijven der vermelding wel ondenkbaar. Ook de inzending bij de Nederlandsche Staatscourant (art. 36/) zal, nu daarbij een volledig, door den notaris geteekend afschrift van de acte van oprichting wordt gevorderd, wel nimmer de vermelding van het kapitaal laten ontbreken.

2. Er ia overigens tusschen het artikel en artikel 37c een ernstige discrepantie. Ona artikel spreekt van plaats van vestiging der vennootschap, artikel 37c van „de gemeente, waarin hare zaak volgens het handelsregister is gevestigd". Het verschil is ontstaan door de ontwikkeling, die 37c Wetboek van Koophandel tijdens de lange wordingsgeschiedenis van het nieuwe N.V.-recht heeft doorgemaakt en die men verzuimd heeft artikel 435ter te doen medemaken. De beide genoemde plaatsen zijn zoo verschillende begrippen, dat de wetsuitlegger de fout niet zal kunnen herstellen en artikel 435fer voor wat de plaats van vestiging betreft vooralsnog geen toepassing zal kunnen vinden.

3. Volgens het stelsel van artikel 55c van het Wetboek van Koophandel gaan in het daar bedoelde geval de woorden „in liquidatie" deel uitmaken van de naam der vennootschap, zoodat zij mede onder de strafbepaling zijn begrepen.

Sluiten