Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

469

artikel 437, 4376/j.

11. Het artikel der Gemeentewet, dat ten tijde van het in werking treden van ons artikel — dat op dit punt niet is gewijzigd

genummerd was 172, draagt thans het nummer 203. Vgl. art. VIII der wet van 31 Januari 1931, StbL no. 41, waardoor artikelen van andere wetten dan de Gemeentewet, waarin van plaatselijke verordeningen enz. wordt gesproken hun beteekenis behouden.

Artikel 437bis.

Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete var. ten hoogste drie duizend gulden wordt gestraft de goud- of zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwielhandelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn:

1°. die eenig voorwerp koopt, inruilt, als geschenk aanneemt of in pand, gebruik of bewaring neemt van of uit handen van een kind dat den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

2°. die eenig voorwerp koopt, inruilt, als geschenk aanneemt of in pand, gebruik of bewaring neemt van of uit handen van iemand van wien hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij ia opgenomen in een strafinrichting, opvoedingsgesticht, weeshuis, krankzinnigengesticht of instelling van weldadigheid; 3°. die eenig voorwerp koopt, inruilt, als geschenk aanneemt of in pand, gebruik of bewaring neemt van of uit handen van een hem onbekend persoon, tenzij blijkt dat diens naam en woonplaats juist zijn opgegeven of dat de opgaven betreffende diens naam en woonplaats redelijkerwijs ah) juist mochten worden aanvaard; 4°. die nalaat behoorlijke voorzorgsmaatregelen te nemen of behoorlijk toezicht te oefenen of te doen oefenen, om te voorkomen dat een voor hem handelende persoon een feit begaat als onder no. 1—3 omschreven; 5°. voor of door wien eenig voorwerp dat bij hem door of vanwege de justitie of politie met duidelijke omschrijving schriftelijk als door misdrijf aan den rechthebbende onttrokken of verloren is aangegeven, wordt gekocht, ingeruüd, als geschenk aangenomen of in pand, gebruik of bewaring genomen;

Sluiten