Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

489

ARTIKEL 445, 446.

waar dit is toegelaten, door tusschenkomst van een gemachtigde verschijnt, zonder geldige reden van verschooning, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste zestig gulden.

1. Dit artikel heeft in verband met artikel 3d der Invoeringswet doen vervallen de strafbepaling van artikel 389 vierde lid van het Burgerlijk wetboek. Op het geval van artikel 331, thans 330, als betreffende personen die in haar eigen belang, niet in dat van anderen gehoord worden, is artikel 445 volgens de memorie van toeBchting niet van toepassing.

Voor de rechtsmacht geldt wat gezegd werd bij aanteekening 5 op artikel 192.

2. Element van de overtreding is dat de opgeroepenen wegblijven zonder geldige reden van verschooning1). Verschooning is hier blijkbaar genomen in den zin van rechtvaardiging van het wegbhjven, niet in dien van vermindering van schuld.

Wat een geldige reden is moet in concrete door den rechter worden beoordeeld.

Artikel 446.

Hij die, bij het bestaan van gevaar voor de algemeene veiligheid van personen of goederen of bij ontdekking van een misdrijf op heeter daad, het hulpbetoon weigert dat de openbare macht van hem vordert en waartoe hij, zonder zich aan dadelijk gevaar bloot te stellen, in staat is, wordt gestraft met geldboete van ten hoogste vijf en twintig gulden.

L Bestemd om de bepaling van artikel 475 12° Code pénal te vervangen, is die van dit artikel niet binnen dezelfde grenzen beperkt.

Het verschil komt reeds uit in de omschrijving van hetgeen de handeling in de overtreding uitmaakt: weigeren van hulpbetoon tegenover het weigeren of nalaten van den Code. Het verschil is duidelijk: weigeren is een opzettelijk niet doen, de uitdrukking van onwil in woord of daad.

ï) Andere Kantongerecht Enschede 18 April 1900, Tijdschrift voor strafrecht XIH, Rechtspraak blz. 47; het daar gebezigde aan de toelichting van artikel 444 ontleende argument schijnt mij zwak: de vrije beoordeeling van de reden door den rechter betreft wel het gewicht der eventueel aangevoerde reden maar hangt ■iet af van de zijde van waar het bewijs geleverd wordt.

Sluiten