Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIEMER — DIOGENES

147

wat vocht, b.v. thee te gebruiken om den dorst te bestrijden. Van minstens even groot belang is het dieet, wanneer iemand aan verstopping \ lijdt; dan moet men juist allerlei minder verteerbare stoffen gebruiken, die den darm prikkelen tot meerdere werkzaamheid: bruin brood, veel groente en rauw fruit. Een versterkend dieet is op zijn plaats bij patiënten, die van een ernstige ziekte herstellen, en door die ziekte verzwakt en vermagerd zijn; zoo iemand zal men veel versterkend voedsel laten gebruiken, [ waarbij men dan tevens moet zorgen voor sma| kelijkheid en afwisseling. Omgekeerd kan ook een vermageringskuur bij sommige menschen [ noodzakelijk zijn; zulk een dieetkuur brengt echter,, wanneer zij onoordeelkundig wordt toegepast, soms nog al gevaren met zich mee; soms verzwakt de vetlijvige patiënt meer dan dat hij in gewicht afneemt.

Van zeer groot belang is ook het dieet bij suikerziekte en nierlijden. Bij suikerziekte is de i stofwisseling niet in orde; het lichaam kan de I suiker, die in den darm uit alle koolhydraten (meel en suiker) gevormd wordt, niet verwerken : deze suiker vindt men dan in groote hoeveelheid in 't bloed en in de urine. Een eerste I voorschrift voor het dieet van een lijder aan I suikerziekte is daarom: geen suiker. En dan I moet de geneesheer bepalen, hoeveel de lijder \ verder mag gebruiken.

Bij nierziekte is de nier in haar functie gestoord; de nieren moeten uit ons lichaam verwijderen: water, zout en schadelijke stofwisselingsproducten. Eerst moet de geneesheer uitmaken, in welk opzicht de nieren in hun plicht te kort I schieten, en daarna kan hij het dieet regelen. I Is de patiënt b.v. waterzuchtig, dan blijkt daaruit, I dat er water en zout in het lichaam van de | patiënt achterblijft en zal een zoutloos dieet Ë. aangewezen zijn.

Tot de dieet-voorschriften behoort ook dik-

■ wijls het verbieden van verschillende genotI middelen, zooals alcohol, koffie, thee en tabak.

In enkele ziektegevallen is een vegetarisch I dieet aangewezen; zooals bij sommige zenuw-

■ lijders. (Zie verder art. Vegetarisme.) [ 38.

Diemer (Willem), geboren te Borger 9 April 1837, overleden te Apeldoorn 10 Maart 1926, behoorde onder de eerste studenten, die aan de Theologische School te Kampen werden inge-

■ schreven. Hij begon zijn arbeid als predikant te

■ Suis in Vlaanderen (1860) en diende vervolgens I de Christelijke Gereformeerde gemeenten van

Stadskanaal (1861), Alphen aan den Rijn (1864), Dokkum (1874) en Wijhe (1891). Zijn grootste I kracht ontplooide hij te Dokkum, waar hij zich I niet alleen op kerkelijk terrein bewoog, maar 1 ook op politiek gebied met kracht streed voor de verbreiding der antirevolutionaire beginselen. Hij voerde gemakkelijk de pen. In 1870 schreef hij een brochure getiteld: De verhouding tusschen de Christelijke Gereformeerde Kerk en het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap, mede als

■ een beoordeeling van de afscheiding van Ds J. I Brummelkamp. Destijds redigeerde hij ook met

■ zijn collega's Donner en Felix het weekblad De Wekstem. In later jaren schreef hij veel in De Wachter. [ 30.

Dillerentiatle. Het woord beteekent: „uitelkaar-zetting", „onderscheiding" of „het onderscheidend te werk gaan". Zoo spreekt men van differentieele psychologie als de psychologie, die naar de onderscheiden objecten, leeftijden, omstandigheden, enz. onderscheidend werkt. Zoo is differentiatie dus een handeling, waarbij men de verscheidenheden duidelijk laat uitkomen. [ 51.

Dijke (Pleter van). Deel I, bl. 599, kolom 2, regel 29 van boven staat S. Janse, lees David Janse.

Dijkstra (Harmen). Geboren den 17en November 1851 te Poppingawier, uit ouders, die het leed der vervolging tegen de „Afgescheidenen" hebben doorgemaakt; bestemd voor de boerderij, doch daarna opgeleid tot het predikambt aan de Theol. School te Kampen. De in 1875 te Gees aangevangen ambtelijke loopbaan zette hij voort in de kerken van Oldekerk, JutrijpHommerts en Smilde, in welke laatste plaats hij ruim 25 jaren arbeidde, tot zijn emeritaat toe (1917). 15Vooral bekend als Zendingsman, niet maar in de Gereformeerde kerken, doch ook daarbuiten, tot in het buitenland toe. Hij werd wel „de personificatie der Gereformeerde Zending'' genoemd. Van de Soemba-zending was hij jaren aaneen de spil en de stuwkracht; voor de zending der Gereformeerde kerken in het algemeen had hij de leidende positie, als voorzitter der Deputaten vanwege de Generale Synode (vanaf 1899), en als hoofdredacteur van het Zendingsblad (vanaf 1902), waarin hij maandelijks zijn pittige en graag gelezen „Zendingsbrieven" schreef. Zoowel De Macedoniër als de Zendingskalender voor de Gereformeerde kerken heeft hij in het leven geroepen, en beiden op voortreffelijke manier jaren lang geredigeerd. Ook bewoog hij zich op het gebied der zendingstudie, waarvan hij de vrucht gaf in onderscheiden zendingslectuur, waaronder met name te noemen is: Het evangelie in onze Oost (een beschrijving der zending in Nederlandsen Oost-Indië vanaf de Oost-Indische Compagnie tot heden). Ook gaf hij zich voor de Zendings-propaganda door den verkoop van zendingsbusjes en Zendingsknikkertjes, uitleenen van boeken uit de Zendingsbibliotheek etc. Niemand minder dan Ds D. Bakker getuigde van hem, dat hij door zijn actie in het vaderland misschien meer voor de bestemming van Indië deed dan „één van ons op het arbeidsveld." Na zijn emeritaat zette hij zijn zendingswerk vol ijver voort; tot hij 13 Januari 1922 in den Heere ontsliep, met de belijdenis van den grooten heiden-apostel: „Ik heb den goeden strijd gestreden" (2 Tim. 4 : 7, 8).

Op de bladen der zendingsgeschiedenis blijft zijn naam bewaard. [ 35.

Ding an sich is een term die vooral sinds Kant in gebruik gekomen is. Men verstaat er onder de wereld, gelijk zij op zichzelf los van eenig subject bestaat. De werkelijkheid, genomen op zich zelf, los gedacht van een kennend bewustzijn, is het Ding an sich. [ 14.

Diogenes van Sinope (gestorven 323 v. C. te Corinthe) was leerling van Antisthenes, behoorde alzoo tot de cynische schooi en liet in het practisch leven bij wijze van voorbeeld de toepassing van de cynische theorieën zien. Hoogst-

Sluiten