Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

274

LEGER DES HEILS

Het I H. K. is verdeeld in onderscheidene Departementen, die de belangen van het werk in de Zendingsgebieden, op het vasteland van Europa, in Amerika, de Britsche «Dominions', enz. behartigen. _ ...

Een landelijke afdeeling wordt Territorie genoemd, aan welks hoofd een Kommandant staat. Groote landen als de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Canada en Australië zijn in meer dan één Territorie verdeeld.

Het Leger werkt thans (1930) in 82 landen en koloniën en predikt het Evangelie in 72 talen, bezit meer dan 15.000 Korpsen (Evangelisatieafdeelingen), meer dan 1500 Maatschappelijke Instellingen, bflna 1100 dagscholen, enz. enz. Het werk wordt geleid door 25.000 officieren (gesalarieerd) en 110.000 plaatselijke officieren (ongesalarieerd). . . ,

In Nederland. Tot de komst van het Leger des Heils in Nederland (1887) hebben de artillerieofficier Carl Ferdinand Schoch en de onderwijzer G. J. Govaars zeer veel bijgedragen en zij behoorden tot de eerste Heils-officieren in ons land. Aanvankelijk van alle zijden tegengewerkt, heeft het Leger, naarmate men beter het wezen en doel der beweging heeft leeren begrijpen, in allerlei kringen waardeering en medewerking gevonden. „Het Leger goed kennen — in zijn geest en werk — beteekent overal: het Leger liefhebben en waardeeren", heeft de Minister-President, Jhr Mr D. J. de Geer, in zijn rede ter herdenking van William Booth's lOOsten geboortedag gezegd.

Het Hoofdkwartier voor Nederland is gevestigd te Amsterdam (C), Prins Hendrikkade 49/51. Kommandant is (in 1930) Bouwe Vlas, ChefSecretaris kolonel Franz Stankuwelt.

Departementen: Veld-Departement (Alle Evangelisatie-werk, Korpsen, Auto- en Motorbootprediking); Algemeene Zaken (Organisatie van bijzondere gebeurtenissen, opsporing van vermisten enz.); Gezinsbond-Departement; StatistiekDepartement-.Jongelieden-Departement (Zondagsscholen, Korpskadetten, Padvindsters en Padvinders longelieden-en Liefdebonden.Zomerkampen, iongelieden-Muziekkorpsen en -Zangkoren,enz.); Departement van Financien, Eigendommen en Legale Zaken; Accountants-Departement; Opleidings-Departement; Kandidaten-Departement.

Departement van Maatschappelijk Werk onder Mannen, lndustrieele Inrichtingen te Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Haarlem; Landkolonie te Lunteren; BurgerHotels te Amsterdam (Singel 109), te Den Haag (Wagenstraat 119) en te Rotterdam (Schiedamsche Dijk 49/51); Werk mans-Hotels te Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Utrecht; Nachtasyls te Arnhem, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht en Haarlem; Avondstond-Tehuis voor (bejaarde) Mannen te Baarn; Tehuis voor Jongens te

Amersfoort. M .. ., .

Reclasseering. Het Leger des Heils is een der drie groote Reclasseerings-Instelllngen in Nederland. Houdt zich bezig met celbezoek, voorbereiding van voorwaardelijke veroordeeling en invrijheidstelling, patronaat en wat dies meer zij. Tweehonderd zeventig personen verrichten dezen arbeid in vier en twintig centra.

Departement van Maatschappelijk Werk onder Vrouwen. Reddingshulzen te Amsterdam en Den Haag; Tehuis voor ongehuwde moeders te Rotterdam; Avondstond-Tehuis voor (bejaarde) vrouwen te Hilversum; Kinderhuizen te Naarden en te Apeldoorn; Meisjeshuis te Maarssen; Toevluchten voor vrouwen te Rotterdam en Amsterdam; Middernachtzending met speciaal tehuis in Amsterdam; Barmhartigheidsposten te Amsterdam, Den Haag (annex Tehuis voor Kinderen), Dordrecht (annex Tehuis voor Ouden van dagen), Groningen, Haarlem, Rotterdam, Utrecht; Vacantie-kolonie te Berg en Dal. Rusthuizen te Baarn en te Berg en Dal. Kweekscholen voor Mannelijke en Vrouwelijke Heils-Officleren te Amsterdam.

Handels-Departement (Uitgeverij, Drukkerij, Kleermakerij, Boekhandel, enz.) alsmede de Redactie-Bureaux der Legerpubllcaties vindt men N. Achtergracht 138, Amsterdam.

Een Korps is een Evangelisatie-Afdeeling van het Leger, bestaande uit (doorgaans) 2 Officieren (gesalarieerd) en een aantal Plaatselijke Officieren en Soldaten, die zonder eenige vergoeding hun vrijen tijd ter beschikking van het Leger stellen. Zij dragen overvloedig financieel bij voor de instandhouding der Organisatie en betalen hun eigen uniform. In de Korpszaal worden geregeld openbare samenkomsten gehouden, sommige tot verkondiging van het Evangelie, andere tot opbouw der geloovigen. De Organisatie der Korpsen is evenals die van alle andere onderdeelen van den arbeid, zorgvuldig bij reglement geregeld.

Muziek en Zang vormen een belangrijken factor in de Leger des Heils-methoden. De LegerMuziekkorpsen en -Zangbrigades gebruiken uitsluitend muziek, die door Heilssoldaten is gecomponeerd of gearrangeerd en door het Muziek-Departement van het Leger is uitgegeven. Het Leger vervaardigt voor zijn 40.000 Muzikanten zelf de instrumenten in zjjn fabriek te St. Albans (Engeland) en bezit een aantal van de beste fanfare-korpsen ter wereld. Sommige Legerliederen zijn bij ons volk algemeen geliefd, zooals: „Eén leven slechts" en „Grijp toch de kansen" (van Kommandante Célestine OliphantSchoch). * „ „

Soldaat (lid) van het Leger des Heils wordt men door onderteekening der Krijgsartikelen (beginselverklaring).

Het Leger des Heils-Handboek der Leerstellingen geeft hiervan een uitvoerige uiteenzetting. De Sacramenten kan het Leger niet bedienen, omdat het geen kerk is; het belet niemand om er gebruik van te maken. De „Orders en Reglementen voor Soldaten", de „Orders en Reglementen voor Plaatselijke Officieren", de „Orders en Reglementen voor Officieren" zijn in meer dan één opzicht belangwekkende lectuur.

Verdere uitgaven zijn: De Strijdkreet (Officieel Orgaan, wekelijksch), De Jonge Strijder (Jeugd-weekblad), Onze Gids (Maandblad voor Padvinders) en De Officier.

Ieder Heilssoldaat is geheelonthouder en alle functionarissen, ook muzikanten en zangbrigadeleden, onthouden zich van het gebruik van tabak in iederen vorm.

Sluiten