Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEEBEVING — ZEEMANSCENTRALE

459

I orde Zijn wil volbrengt, en Die, hoewel Hij voor I het zedelijk leven Zijn ordinantiën geeft en Zijn I souvereiniteit niet loslaat, toch de zedelijke I vrijheid van den mensch handhaaft. Wat nu de bovengenoemde onderscheiding betreft is het naspeuren van de ordinantiën voor het zedelijk leven of nader van het wilsleven als zoodanig, de taak van de zielkunde; het onderzoek van de tweede groep ordinantiën is het werk van de theologische ethiek, die dit heeft te doen in het licht van Gods openbaring. Zie voorts bij andere onderwerpen als Medewerking Gods, Wilsvrüheid, Voorzienigheid etc. [ 21.

Zeebeving. Bij de aardbeving van Messina op 28 December 1908 kwamen 130.000 menschen om het leven. Voor een deel was deze ramp ook veroorzaakt door vloedgolven die ontstonden door schokken van den zeebodem. Zulk schokken van den zeebodem wordt zeebeving genoemd en doet zich aan boord van schepen gevoelen door een stoot van onderen, die den indruk maakt dat het schip op een klip is geloopen. (Ook op het land zijn soms zulke stooten van onderen voelbaar, die den indruk wekken, alsof |' men tegen de zolen werd geklopt). \ Een van de meest interessante zeebevingen Bis die in de nabijheid van Zante op den 15den Augustus 1886. Op dien dag werd langs de telegraafkabel van Zante naar Kreta een telegram geseind. Plotseling gevoelden de ambtenaren in het telegraafkantoor van Zante zulk een hevigen schok, dat zij vol schrik uit het gebouw vluchtten. Bij onderzoek bleek dat op 23 mijlen afstand van Zante de kabel afgeknapt was. Er werd een schip uitgezonden, om den kabel ter plaatse te repareeren — en toen bleek het, dat de zeebodem van 1200 Meter diepte tot 2000 Meter was gedaald, m. a. w. de bodem was 800 Meter omlaag gezonken.

j Zoo zijn er meerdere gevallen bekend, dat de bodem door een zeebeving zooveel daalde, of omhoog rees. Het schijnt wel dat de bodem van de zee veel sneller rijst en daalt dan het landoppervlak. Zeebevingen kunnen groote rampen veroorzaken door de vloedgolven, die zij over het land werpen, zooals bij de bevingen van San Francisco, Messina, Lissabon. [ 39.

Zeemanscentrale (Nederlandscbe). De Nederlandsche Zeemanscentrale, gevestigd te 's-Gravenhage, werd opgericht in 1928. In haar wordt voortgezet „De Zeemansbond", in 1893 gesticht De arbeid van verschillende personen en kringen werd in de Centrale als in zijn mid-

I delpunt vereenigd. De krachtige propaganda door Ds G. Vossers, Hervormd predikant te West-Terschelling, met brochure en spreekbeurten in 1918 heel het land door gevoerd, heeft tot haar stichting veel bijgedragen.

De Centrale, die Koninklijk goedgekeurd is, staat onder de hooge bescherming van H. M. de Koningin en van Z. K. H. den Prins der Nederlanden. Haar Bureau is Palestrinastraat 9,

[ Amsterdam-Zuid.

Het Bestuur. Eere-Voorzitter is Jhr S. B. Ortt. Voorzitter Prof. Dr J. R. Slotemaker de Bruine, Secretaris Ds L. D. Poot, Penningmeester Jhr Ir. J. A. Quarles van Ufford, Oostduinlaan 36, Den Haag.

De Vereeniging staat op den grondslag van de gemeenschappelijke geloofsbelijdenissen van de Kerken der Reformatie. Zij heeft ten doel „het behartigen van de belangen van den geestelijken en zedelijken arbeid onder de zeevarenden in het algemeen, en van die der tot haar toegetreden Corporaties in het bijzonder". (Statuten, Art. 2 en 3).

De Centrale tracht dit doel te bereiken o.m. door de uitreiking van Bijbels of gedeelten daarvan, door verspreiding van gepaste lectuur; door prediking, huis- en scheepsbezoek; door de uitgave van een Maandblad en van voor het werk vereischte litteratuur; door de oprichting van zeemanstehuizen, -leeskamers en -spaarbanken, en door beschikbaarstelling van scheepsbibliotheken. (Art. 4).

De vereeniging heeft vier zeemanshuizen. Te Rotterdam, Veenhaven W. Z. 17, waar het gemiddeld aantal gasten 31 per dag bedraagt. Steeds meer worden daarheen door weeshuizen, „Kinderzorg" en andere instellingen jongelieden gezonden, die van hieruit hun zeemansleven beginnen. Te Hamburg, Joh. Bollwerkö. In 1929 kwamen daar ongeveer 2200 zeelieden. Te Genua, Via S. Benedetto 7, gesticht 1929. Te Londen, 6 The Circus, The Minories, geopend in 1930. In samenwerking met The Dutcn Sailors' Home limited te Londen, waarvan Zijne Excellentie Jhr R. de Marees van Swinderen, Nederlandsch Gezant te Londen, Voorzitter is.

De groote beteekenis van deze jongste stichting blijkt uit het feit, dat '/s van het aantal de Theems binnenvallende schepen Nederlandsche zijn, en dat een 700 Hollandsche zeelieden zich dagelijks te Londen aan wal bevinden. Reeds jaren werd hier evangelisatiearbeid verricht door den Christelijken Nederlandschen Zeemansbond, die met bovengenoemde vereeniging het Tehuis exploiteert. Het sociale element, dat er tot nu toe ontbrak, wordt nu ook behartigd. Het Tehuis beoogt de bevordering van het materiëele en moreele welzijn onzer zeelieden. Algemeen Inspectrice der tehuizen is Jonkvrouwe J. W. Ortt, die met niets ontziende toewijding haar zeer omvangrijke taak vervult Voorts worden pogingen in het werk gesteld om in de toekomst tehuizen op te richten o.a. te Buenos Ayres, Antwerpen en Delfzijl.

Aan suppletie heeft de Centrale jaarlijks een bedrag van ruim f 12000. Met de uitgaven voor propaganda en administratie en voor het Maandblad is het jaarlijksch budget f 20.000. De groote omvang van het werk leidde tot het stichten van een eigen bureau.

B|j de Centrale zijn aangesloten: de Amsterdamsche en Rotterdamsche Hervormde Zeemanszending, het Comité voor het Zeemanshuis te Vlaardingen, de Vereeniging voor Evangelisatie onder zeevarenden, de Christelijke Nederlandsche Zeemansbond te Londen, de Gereformeerde Vereeniging Bethsaïda en het Comité voor het Zeemanshuis te Zaandam, terwijl de Zeemanscentrale zelf zich voegde bij den Centraalbond voor Inwendige Zending en Christelijk philanthropische inrichtingen, Bureau Stadhouderskade 137, Amsterdam.

Als een noodsein om hulp voor den al grooter

Sluiten