is toegevoegd aan uw favorieten.

De godsdienst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

go

dan de ceremoniën, waaraan de jonge Papoea zich heeft te onderwerpen, wil hij voortaan tot de manbare leden van zijn stam worden gerekend en gerechtigd wezen tot het deelhebben aan den godsdienst zijner stamgenooten, ook die eerstbedoelde plechtigheden dienen om den nieuweling over te dragen uit de wereld, waaruit hij komt in de bijzondere, besloten gemeenschap, waartoe hij voortaan zal behooren.

De wijdingen in gebruik bij de Roomschen—die, welke de kerkganger zich toedient in het voorportaal van het huis Gods, die welke de priester verricht aan de gemeente in het begin van de Mis, het wijden van een lijk, voordat het de kerk wordt binnengedragen, het wijden voorts van kerken, gebouwen en kerkhoven — geschieden met wijwater, dat in den vorm van een kruis gesprenkeld wordt. Hier is dus, evenals dit bij den doop het geval is, de onderdompeling vereenvoudigd. De bedoeling van deze wijdingen is een dubbele: zuiveren van onreine geesten en opnemen in het heilig Christelijk verband.

VASTEN — KASTIJDING — GEBEDSOEFENING

Wie door doop en wijding toegelaten zijn tot het vrome leven, nemen de verplichtingen van dat leven op zich en deze zijn bij de meeste godsdiensten meer van uiterlijken dan van geestelijken aard; ze betreffen doorgaans meer de gedragingen dan de gezindheid: van den mensch.

Enkele der meestverbreide teekenen van vromen ijver willen we hier bespreken.

In de eerste plaats het vasten, dat niet slechts bij tal van primitieve godsdiensten voorkomt, maar met uitzondering van de Protestanten in gebruik is bij de belijders van de groote wereldgodsdiensten.