Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

Gelijk de inhoudslijst van dit eerste deel aangeeft, hebben wij een min of meer systematischen cursus op 't oog. Te beginnen met algemeene beschouwingen over opvoeding en opvoedingsplicht, behandelen wij de opvoeders zelf, de eischen hun gesteld, en bespreken daarna in bijna chronologische volgorde de ontwikkeling van het kind van de geboorte af tot den dag, waarop het geacht kan worden de ouderlijke leiding te kunnen ontberen. ' Toch moet het den attenten lezer opvallen, dat vele bladzijden gewijd zijn aan de zelf-opvoeding der ouders. Ook in deze over de ouderlijke kin der-opvoeding handelende bladen hebben wij niet uit 't oog willen verliezen vooral in lessen, die zich meer bijzonder er voor leenden, dat naar 't bekende Foerster-adagium: „alle tucht berust ten slotte op de zelftucht van -dengene, die beveelt!"

Twee in onzen systematischen opzet passende lessen hebben wij achtergelaten n.1. Over den Kinderzegen en: Moederplichten vóór en onmiddellijk na de geboorte, om twee redenen: vooreerst omdat deze beide, wat de materiëele zijde van die vraagstukken betreft, vallen op medisch terrein. Voor dergelijke behandeling op eventueel daarvoor te beleggen ouderavonden zal het 't beste zijn een ervaren, ernstig, goed Katholiek medicus te inviteeren. Vervolgens vindt men voor de ethische, moreele en godsdienstige belichting van die stof in deze serie lessen veel reeds hier en daar verspreid.

In de verschillende lessen komen herhalingen voor van wenken en beginselen, die wij meenden niet te moeten vermijden. De praktijk leerde ons, dat deze, gezien den aard van een luisterend en dikwijls — vooral in deze zaken — onontwikkeld publiek, beslist onmisbaar waren.

Dit werk geeft dus slechts zonder pretentie — behalve misschien die van eenige ervaring op dit gebied — hoe wij den ouders practisch hulp trachtten te verleenen in het god-menschelijk opvoedingswerk.

Mogen zoo onder Gods zegen, sub tutela Matris, deze gebundelde opvoedingslessen een hulpmiddel zijn voor allen, die zich tot taak gesteld hebben de ouderlijke opvoeding onzer dagen te verchristelijken en te verdiepen; voor allen, die uit zuiver christelijk-sociaal inzicht en Christus-volgende jeugd-liefde werken in de actie tot verheffing en veredeling van 't huiselijk leven.

G. P. J. v. d. BURG Pr.

Hageveld- Voorhout, Rozenkransfeest 1920.

Sluiten