Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Indien de menschen elkander haten, zal de blinde hartstocht van den haat de bronnen der rechtschapenheid verstoppen, elke sociale hervorming bemoeilijken en verhinderen; en al wordt het doel bereikt, zal de dag van morgen met beter zijn dan de dag van heden, omdat de hervorming het werk zal zijn van den haat en van de begeerüjkheden, waanut de oneenigheden tusschen de menschen voortkomen.

3. Onmadht van het socialisme en van den staat.

Daar is de afgrond, die de actie der socialisten scheidt van de Katholieke sociale actie. Het socialisme vormt en vereenigt de menigte door den haat; de Kerk voedt haar op en vereenigt haar door de liefde; het socialisme wil de bestaande orde vernietigen, de Kerk wil haar herbouwen; de vrucht van het socialisme is verwarring en oorlog, de vrucht der Kerk orde, harmonie en vrede. De tegenwoordige organisatie van den arbeid en de materieele opvatting van het leven, die zich baanbreekt in de zielen, heeft ten doel de socialistische propaganda en de opeenhooping in enkele der groote steden te begunstigen: spoedig zullen de tusschenklassen verdwijnen, indien dit zoo doorgaat en blijven alleen het kapitaal en de arbeid over, tegenover elkander en in staat van oorlog. Om de vreeselijke botsing dier beide machten te verhinderen, is de staat, kind van het liberalisme, liberaal en individualistisch in zijn economie, niet krachtig genoeg. Alhoewel liberalisme en socialisme gemeenschappelijke beginselen hebben, ontwikkelt het socialisme meer kracht in ideeën, argumenten en logische gevolgtrekkingen. Het ware eene dwaasheid aan gewelddadige onderdrukkingen te denken. Waar dus die twee middelen uitgesloten zijn, blijft slechts wederkeerige onderhandeling over. Maar het is opmerkelijk, dat op

232

Sluiten