Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

1 B. DOOPSGEZINDEN IN NEDERLAND.

dan op verscholen plaatsen mochten gehouden worden.

Vóór dezen tijd, maar vooral daarna, hebben de Doopsgezinde gemeenten in ons land zooveel van hun oude karakter verloren, dat zij tegenwoordig (in ons land) zoo goed als niets meer daarvan behouden hebben. „Verwaterd nakroost van een roemrijk voorgeslacht", zoo zeide Dr. Abraham Kuyper terecht; ofschoon — in de Doopsgezinde gemeenten sluimert nog veel, zeer veel van het oude. En de tijd lijkt mij nabij, waarop het ontwaken zal tot nieuw leven. En dan liggen in onze gemeenten, hoe verwereldlijkt en verkerkelijkt ook, mogelijk heden als in geen enkele andere in ons land, om een waarachtige gemeente te vormen en veel goeden arbeid in.de wereld te doen voor Christus en Zijn Koninkrijk.

De Doopsgezinden in Rusland stammen af van onze Nederlandsche Doopsgezinden.

Onder de regeering van Karei de Vijfde (1515—1555) begonnen in ons land de vervolgingen van allen, die van de Roomsche kerk afweken. Zooals reeds gezegd hadden de Doopsgezinden in het bijzonder van die vervolgingen te verduren.

Uit de Vaderlandsche geschiedenis is ons bekend, hoe de mannen en vrouwen bij honderden werden verbrand, verdronken en opgehangen. Bitter was hun lijden, maar moedig hebben zij het doorstaan. De terechtstelling vond soms plaats, terwijl de onafzienbare menigte in diepe ontroering luisterde naar de liederen van geloof door lotgenooten in de naburige gevangenis aangeheven om hun lijdende broeders te troosten ') Moeders werden van hun kinderen gesleurd, maar wilden op den brandstapel zelfs Christus niet verloochenen. Hoe moeilijk het scheiden haar ook viel, zij konden niet anders dan getuigen: „ick wil bij den Heer blijven".2) De laatste woorden dezer menschen waren dikwijls een bede voor hun beulen: „God wilt hen vergeven, diet mi doen, want si en weten niet, wat si

1) Jan de Bakker's terechtstelling op de Plaats in Den Haag 1526.

2) Woorden van de Wed. Wendelmoet Klaasdochter verbrand in 1527.

Sluiten