is toegevoegd aan uw favorieten.

Is het in het algemeen wenschelijk aan het instituut van schoolvoeding (schoolkleeding) uitbreiding te geven?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

STUDIE VAN HET ARMWEZEN, ENZ.

achter de schermen te kennen. Bij de bewerking van plaatselijke gidsen is juist dit materiaal onmisbaar.

Ik noemde naast statuten en reglementen nog „documenten". Ik versta hieronder al de verspreide gegevens, betreffende den toestand van het armwezen, welke onder het altijd belangstellend en altijd oplettend oog van een goeden secretaris met goed personeel behooren te komen. Deze „documenten" behooren systematisch te worden verzameld en dat wel naar een zóó gedetailleerd systeem, dat men er materiaal in vindt voor de kennis van elk onderdeel. Treffende gevallen, gegronde klachten in de dagbladen, verstandige wenken in ingezonden stukken, opmerkelijke redevoeringen in den gemeenteraad, passages uit jaarverslagen, besprekingen in tijdschriften behooren als zij van belang zijn voor de ontwikkeling van het plaatselijk armwezen, te worden genoteerd. Een belangrijke bron kan hierbij vormen de eigen onderzoekdienst (te zijner tijd heeft men +reffende gevallen ter karakteriseering van een of anderen toestand noodig!). Heeft men ze niet genoteerd, dan zijn ze hopeloos verloren in den duisteren afgrond, die „archief" wordt genoemd of „centraal register" of „dossierverzameling" of zooiets.

E. Onderlinge bespreking van bepaalde onderwerpen en gemeenschappelijke belangen.

Naast de meer grondige methode om bepaalde vraagstukken door een commissie te doen bestudeeren en voorbereiden, treft men aan de eenvoudige bespreking en gedachtenwisseling. Voor onderwerpen van niet gecompliceerden aard of omvang kan dit inderdaad voldoende zijn, vooral wanneer, zooals dit veelal geschiedt, de gedachtenwisseling door een spreker wordt ingeleid. Over het algemeen heeft men de vergaderingen van den volledigen Armenraad aan dergelijke besprekingen trachten te wijden. Mijn indruk is echter, dat de practische resultaten van deze besprekingen buitengewoon gering zijn geweest. In de meeste jaarverslagen vindt men zelfs niet van eenig resultaat gewag gemaakt. Resultaat werd over het algemeen