is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie van het geheugen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of hiermede alle voorwaarden voor de opmerkzaamheid uitgeput zün, is nog de vraag Dikwijls genoeg kan men niet zeggen, waarom een ding de opmerkzaamheid tot zich trekt, terwnl geen enkele der genoemde voorwaarden zich voordoet We kunnen ook dit thema hier niet in den breede behandelen. Ik verwijs weer naar „Opvoeding en Onderwijs" (Jaargang IV. De opmerkzaamheid: bladz. 197, 233, 253, 284). Hier kunnen we slechts opmerken, dat zij tweevoudig is: willekeurig en onwillekeurig. Door oefening kan zich de mensch opvoeden tot een wUlekeurige opmerkzaamheid. Hoe dikwnlder hij opmerkt hoe gemakkelijker het hem wordt Kinderen zijn hoogst onstandvastig, springen van de eene zaak over op de andere: zij zijn onopmerkzaam. De hoofdtaak der school is het ze langzamerhand aan een vrijwillig, duurzaam, intensief opmerkzaam zijn en aan een snelle concentratie te gewennen. Zn moet hun tot een tweede natuur maken een kalme, het voorwerp alzijdig betastende en omvattende waarneming door inoefening van zulk een methodische beschouwingswijze, door zelfhandeling en zelfstandigen arbeid. Terwnl de school hiermede haar hoogste doet de opvoeding tot zelfstandigheid dient dient zq tegelijk op voortreffelijke wijze de opvoeding van het geheugen. Al bhjven ook vele menschen hun leven lang verstrooid, zoo leeren toch de meesten langzamerhand hun opmerkzaamheid langer, intensiever en sneller concentreeren, en hierdoor sneller, nauwkeuriger en meer in zich opnemen. Op deze toename van het vermogen, zich te concentreeren, berust wel in de allereerste plaats de zoogenaamde toename van het geheugen. De analyse der geheugenproeven van Ebert en Meumann geeft dit zeer duidehjk te kennen. En ook het duurzaam succes, dat de geheugenleeraars van beroep met hun geheugenonderwgs bereiken, danken zg niet aan de mnemotechnische kunstgrepen, die zij leeren, maar aan de opvoeding tot opmerkzaamheid. (Aldus Offner.) De voortreffelijkste daad van den bekenden geheugenleeraar L. Poehlmann is, dat hü dit tot grondslag gemaakt heeft züner geheugenleer en het beter dan elders methodisch beoefent

83