is toegevoegd aan je favorieten.

Geeraerdt van Velsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOVDT.

Nae dat Floris de vijfde, Graeve van Hollandt, de gemeente lang gequeeckt hebbende om den Adel te onderd.rucken, d'onghelijcken ende wederwaerdicheden den selve toeghedreven opghehoopt hadde met het vercrach5 ten van de huysvrouwe des Heers van Velsen;' soo is de haetelijckheyt van dit stuck waergenomen vande voorneemste des ouwling verbitterden ridderschaps, voor een gelegenheyt om de ghemoeden des volcx vanden Vorste af te keeren, ende onder eenen naem haer

io aller leedt te wreecken. Daer over Geeraerdt van Velsen man, Harman van Woerden vaeder, Gijsbert van Aemstel neef vande onteerde vrouwe, met verscheyden andere der voortreffelijcxten des landts, in heymelijck verbondt ghetreden zijnde, j niet sonder haeren raedt met

15 uytheemsche ende Ghebiiyrvorsten te menghelen, hebben • den Graeve onder dexel van ten vederspele te vaeren buyten Wtrecht inde laeghe der gewaepende ghevoert; ende ghevangen, eerst op 't huys te Cronenburch, voorts

2 VOlk' de d6rde StaDd; sequeeckt/'hevooxAsAd, begun-

3 ongh.lijcken, onrecht; wederwaerdicheden, vijandelijke bejegeningen

4 toeghedreven, aangedaan; ofghehoofi, vermeerderd.

6 haetelijckheyt, afschuwelijkheid; stuck, daad; vande, door de

7 ouwling, van ouds.

9 onder eenen naem, onder het een of ander voorwmHwl

° daer over, te dien einde.

4 haeren raedt te menghelen, te raadplegen.

5 ghebuyrvorsten, naburige vorsten.

6 dexel voorwendsel; ten vedersfele te vaeren, op de vogeljacht te gaan.

7 taeghe, hinderlaag;

8 ende ghevangen, en gevankelijk gevoerd; '/ huys te Cronenburch, aan <le Vecht nabij Loosdrecht, eigendom van Van Amstel. De moordenaars kwamen evenwel eerst na den moord hier bijeen.

HOOFT, Geeraert van Velsen. ,