Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Gods, de bewustwording van wat altijd wel in mij is en geweest is, maar niet altijd als zoodanig met bewustheid erkend wordt" (blz. 54) x). Wanneer iemand die gelooft in Gods liefde, zijn eigen kleinheid en onreinheid ziet, welke die liefde niet waard is, dan toch, ondanks zijn zonde, jubelt het in zijn ziel, „dat hij ondanks alles Gods kind is gebleven, door Hem geliefd en bestemd voor een heerlijke ontwikkeling" (blz. 116).

In „Wat vrijzinnige Chistenen gelooven" (1910 Hollandia drukkerij) maakt Ds. A. H. van der Hoeve deze tegenstelling: „De gewone moderne, liberale mensch beschouwt zichzelf, dank zijn geboorte uit God, van huis uit goed en de kracht van zijn rede onoverwinlijk. Hij gelooft in zijne goede oogenblikken aan de mogelijkheid van eene langzame zelfvolmaking (blz. 30)"... „De nieuwere tijd gelooft dan ook niet meer zoo van harte aan die optimistische menschen, die de natuurlijke goedheid en de natuurlijke kracht ten goede een eeuw lang of daaromtrent hebben bezongen. De geest der zelfbeschouwing brengt ons wederom bij Paulus. Inderdaad : juister teekening van den natuurlijken mensch is er niet: wel willen, maar niet kunnen" (blz. 31). En van der Hoeve spreekt dan over zonde, verzoening en verlossing. Maar hoe ver we hier ook zijn van het oude optimisme, toch ontmoeten we ook bij hem de zuiver moderne opvatting van den mensch. De ziel is, volgens v. d. hoeve, van nature een mengelmoes van goed en kwaad, een chaos, zooals gansch de schepping in den beginne was. Maar door goddelijke kracht zal ook in ons eenmaal de verwarring een einde nemen. „De mensch is goed, maar niet volkomen geschapen. Wel geschapen evenwel om volkomen te worden. Dat is een goddelijke ordinantie. Dat is een intuïtief gevoel, dat allen bezitten" (blz. 53).

Minder gemakkelijk wordt hier de weg naar de volmaaktheid geteekend, toch bevindt de mensch er zich van nature op en het hangt ten slotte van hem af, van zijn daad, 'hoe ver hij het op dien weg zal brengen.

Thans de rechtzinnigen.

Evenals bij de vrijzinnigen ook bij deze groote verscheiden-

:) De spatieer. S.

Sluiten