is toegevoegd aan je favorieten.

Simeloengoen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIII.

HANDEL.

§ 1. Handelsverkeer.

Pematang Siantar heeft zijn bloei in hoofdzaak te danken aan de ontwikkeling van de groot-landbouwindustrie, doch tevens aan de ook al weer ten gevolge hiervan plaats gehad hebbende opleving en ontwikkeling van den Inlandschen landbouw (sawah-cultuur), die op zijn beurt weer een levendige kleinhandel mogelijk maakte, hetgeen wel kan blijken uit de vele bloeiende winkelneringen ter plaatse en elders in de centra van bewoning.

Thans is deze plaats nog stapelplaats voor de producten der omliggende ondernemingen. Evenwel kan van een belangrijken groothandel ter plaatse niet gesproken worden. Slechts enkele filialen van handelshuizen te Medan zijn hier opgericht.

Groote bankinstellingen ontbreken tot dusver. De Javasche Bank is begonnen met den bouw van een kantoor.

De opening van de spoorlijn naar Tebing Tinggi kwam den handel zeer ten goede, ook den inheemschen, aangezien de landsproducten sindsdien zelfs van Poerba en Si V Koeta tot Pematang Siantar worden gebracht en de voorziening van zout, zoutevisch, lijnwaden en huishoudelijke artikelen zelfs tot gene zijde van het Tobameer thans uit Medan, Pematang Siantar en andere plaatsen ter Oostkust geschiedt. Het afzetgebied van Medan strekt zich dientengevolge tegenwoordig tot Taroetoeng uit. Het spreekt van zelf, dat een en ander den handel te Pematang Siantar ten goede komt.

Vóórdien werden zout en droge visch vooral uit Tandjong Balei naar Balige en verder opgevoerd. Die handelsweg is sedert de opening van de Siantarlijn zeer in beteekenis achteruitgegaan.

De rijst, welke van Toba herwaarts gevoerd werd, kostte daar in vroegeren tijd f 3.— a f 3.50 per pikol en in 1912