Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

zich kapitalistisch Ontwikkelende maatschappij. Hier talloozen, die overdag in zielloozen arbeid worden voortgejakkerd en des avonds, uit reactie, naar een uitspanning hunkeren, die licht, bij onze fatale drinkgewoonten, in uitspatting omslaat. Daar de ,,misdeelden", die door grooten rijkdom tot uitspattingen worden verlokt. — De strengere opvatting van het christendom waarschuwde tegen allerlei ontspanning, als tegen gevaarlijke, verleidende surrogaten van de vreugde en blijdschap, die het zelf in Christus den geloovige toezegt.

Daar was de politiek, die zich tientallen van jaren om de school zonder of met „den Bijbel" bewoog, terwijl er tijden lang geen vooruitzicht was, dat men van de heerschappij van het liberalisme zou worden verlost.

Daar waren liberale waardigheidsbekleeders, die het met hun liberale beginselen rijmen konden, ja, het aan die beginselen verschuldigd meenden te zijn, aan antirevolutionaire sollicitanten naar b.v. een burgemeestersplaats, ten antwoord te geven, dat ze het niet in overeenstemming met 's lands belang achtten, iemand van deze beginselen tot een benoeming voor te dragen.

Daar waren Bijbelsche waarheden, over de wereld ter eene zijde, die voorbijgaat mét al haar begeerlijkheden, zonder ons een blijvende stad te bieden, ter andere zijde over het wezen van den geloovige, die als een brandhout uit het vuur gerukt wordt, en ziet, nu is 't zijn oude mensch niet meer, maar Christus, die leeft in hem.

Deze beschouwing, dat een christen ten roeping heeft, het wereldleven af te sterven, om uit den geest te leven, het jenseitig karakter van het christendom, dat in verschillende tijden verschillend geaccentueerd is, leefde sterk in het Réveil, dat tientallen jaren lang de orthodoxe christenheid in Nederland heeft beheerscht.

Maar de mensch wil een tehuis, in intiemen en wijderen zin. En de „christenen" sloten zich, krachtens hun vreemdelingschap tegenover de „wereld", onderling des te vaster aaneen. Deze ketters tegen de wereld met haar officieele wetenschap, haar officieele amusementen, haar officieele politiek, haar officieele Diesseitigkeit, deelden in dat voorrecht der ketters van alle eeuwen: een hechte broederschap.

En uit die broederschap der orthodox-christelijke wereld, waarin zij zich van kind af thuis gevoeld hebben, wordt nu

Sluiten