Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 -

Het geheele onderwerp der ouderlijke macht en der voogdij is bij deze gelegenheid aan eene herziening onderworpen en daarbij hebben enkele onderdeden van het burgerlijk recht wezenlijke veranderingen ondergaan. Met name de rechtsbevoegdheid der vrouw.

In aansluiting met de vervanging van de uitdrukking ,, Vaderlijke macht" door „Ouderlijke macht", is in de bevoegdheden, welke den vader en die der moeder toekomen ten opzichte van het land, eenige meerdere gelijkheid gebracht. Men zie de nieuwe bepalingen aangaande de toestemming voor het huwelijk van het kind vereischt, en die betreffende het vruchtgenot van de goederen van het kind. Ook bestaat het recht om de functiën van voogd waar te nemen voortaan zoowel voor de gehuwde als de ongehuwde vrouw.

Eene andere wijziging, welke aan het voornaamste doel der wet: — eene betere kinderverzorging, — slechts verwant is, is de verschuiving van het tijdstip der meerderjarigheid van 23 naar 21 jaar.

Wat betreft de betere verzorging van kinderen, die onder de hoede hunner natuurlijke verzorgers aan goede zorg of strenge tucht te kort komen, wórdt door de wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek enz. het instituut van ontzetting uit- en ontheffing van de ouderlijke macht ingevoerd. Ontheffing zal plaats kunnen vinden indien degeen, die de ouderlijke macht uitoefent, ongeschikt of onmachtig is zijne plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen en hij zelf zich niet verzet tegen een overgang zijner bevoegdheid op een ander ; ontzetting, wanneer de vader of moeder, de ouderlijke macht uitoefenende, daartoe onwaardig is gebleken. Tot nog toe was zulk een maatregel in ons burgerlijk recht onbekend. Slechts kon, door den strafrechter, ontzetting worden uitgesproken als straf, bij veroordeeling wegens bepaalde misdrijven, en dan, — behalve in het geval van levenslange gevangenisstraf, — slechts voor een beperkten tijd. Het springt in het oog dat zoodanige ontzetting een maatregel was van veel minder verre strekking dan die welke thans mogelijk is Het nieuwe instituut wordt uitvoerig geregeld.

Eene nieuwe instelling, dié met dezen nieuwen rechtstoestand nauw verband houdt, is de voogdij-

Sluiten