Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

betere waarborgen voor het gemeenebest biedt. Is dit niet het geval, dan zal het bestaande stelsel dienen te worden gehandhaafd, met verzachting zooveel doenlijk van de hieraan verbonden bezwaren.

Overigens zijn speciaal bij den volkswoningbouw nog gewichtige bezwaren aan overheids-exploitatie verbonden, welke de vraag doen rijzen, of het inderdaad wel goed is, den particulieren bouwondernemer van dit terrein geheel te verdringen.

Stel eens,de bewoner voldoet niet aan zijn plicht tot betaling van huur (bij overheids-exploitatie vermoedelijk genaamd : retributie, belasting of hoe dan ook). De particuliere eigenaar behoeft zich dan niet druk te maken : hij kan den nalatige uit de woning doen verwijderen en heeft zich verder niet om den man te bekommeren.

Anders de overheid.

Juist de overheid heeft als woning-exploitante speciale plichten. Zij komt er niet met een nalatige, zonder meer, uit de woning te verwijderen; immers voor de huisvesting van dienzelfden „nalatige" is de overheid weer verantwoordelijk! Gevolg : de overheid zal er ook altijd een groep tweede rangswoningen op na moeten houden. De zaak staat hier anders dan in geval de overheid een trambedrijf exploiteert, desnoods gas of electriciteit levert. Degene, die zich in een tramwagen (door wanbetaling, of op andere wijze) niet behoorlijk gedraagt,wordt eenvoudig verwijderd ; bij levering van gas, water of electriciteit kan de overheid den toevoer afsnijden. Anders bij een woning. Hier betreft het de eerste levensbehoefte van den mensch, hier moet de overheid, juist omdat zij overheid is, op eenige wijze wederom zorgen voor woning-voorziening van dengene, dien zij uit de woning wil verwijderen.

Als bezwaar tegen volkswoningbouw is ook te wijzen op het instituut der woning-inspectrices. De woning-inspectrice — merkwaardigerwijze altijd een vrouw, in tegenstelling tot den opzichter van den particulieren eigenaar! — is geneigd zich te bemoeien ook met het particuliere leven van den huurder, zooals zindelijkheid, wijze van indeeling der slaapkamers, enz. Het is hoogst twijfelachtig, of het wel goed is een dergelijke ongevraagde inmenging in het particulier leven van vele ingezetenen van overheidswege te bevorderen!

Ut DE HUUR-BELASTING i)

De bedoeling van dit voorstel is met ingang van zekeren datum alle oude huren met 20 % te verhoogen, het is aldus

H

x) Omtrent deze belasting, zie men een artikel van L. v. d. Wal, in Het Volk van 20 October 1921. Opgemerkt zij dat een amendement-Schaper tot invoering van een

Sluiten