Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art 12

10

afgifte van het document dat hetzij de stempeling, hetzij de uitvoer heeft plaats gehad, dan wordt de dubbele belasting op de gestelde zekerheid verhaald.

Art 12. De fabrikant moet van dag tot dag twee door den ontvanger der accijnzen, onder wien de fabriek ressorteert, gewaarmerkte registers bijhouden. In die registers wordt melding gemaakt:

1°. van het aantal vervaardigde spellen, met inachtneming van de onderscheiding, gemaakt in het derde lid van artikel 1 ;

2°. van het aantal spellen, waarop de stempelafdruk, bedoeld in artikel 3, werd geplaatst;

3°. van het aantal spellen dat werd afgeleverd, met duidelijke aanwijzing van den afnemer en van de bestemming der afgeleverde spellen voor het binnenof voor het buitenland.

Voor de juiste boeking en de overeenstemming van den voorraad speelkaarten met die registers is de fabrikant aansprakelijk.

De modellen der registers en de voorschriften betreffende de invulling worden door Onzen Minister van Financiën vastgesteld.

De registers moeten den ambtenaren op hunne aanvraag worden vertoond.

Art. 13. De overtollige en onbruikbare speelkaarten worden bewaard, verder bewerkt of vernietigd overeenkomstig de voorschriften van Onzen Minister van Financiën.

Art. 14. De verkoop in het klein van speelkaarten in hoeveelheden van rninder dan tien spellen is den fabrikant geoorloofd in van de gebouwen of lokalen der

Sluiten