Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Sumatra's Westkust | Palembang.

dingstukken, voor zoover omtrent die verstrekkingen is overeengekomen ;

10e. het tijdstip, waarop de arbeider zich op de onderneming behoort te bevinden en bij den beheerder behoort aan te melden.

De werkcontracten worden ogemaakt volgens een door den- GouverneurGeneraal vast te stellen model.

De tijd, gedurende welken de werkman wegens ziekte van meer dan dertig dagen (in totaal per jaar), wegens verlof, dan wel wegens desertie of het ondergaan van vrijheidsstraf niet heeft gewerkt, wordt bij de berekening van den duur der verrichte diensten of van de overeenkomst niet medegeteld. Evenmin worden daarbij medegerekend de dagen, waarop de werkman zonder geldige reden het werk heeft verzuimd.

Van de dagen, waarop niet is gewerkt, en van de redenen, waarom geen werk is verricht, wordt door den beheerder of ondernemer, op door het Hoofd van gewestelijk bestuur voorgeschreven wijze, aanteekening gehouden en maandelijks opgaaf gedaan aan den met de registratie der werkovereenkomsten belasten ambtenaar.

Art. 3. (St. 1913-523, 1920-535.) Met uitzondering van hetgeen overeengekomen is ingevolge het laatste nummer van het eerste lid van vorig artikel en van de werkovereenkomsten, tot stand gekomen op den voet van de voor Java en Madoera geldende wervingsordonnantie, zijn de werkcontracten en de daarin met inachtneming van de voorschriften dezer ordonnantie gebrachte wijzigingen niet rechtsgeldig voordat zij door het Hootd van plaatselijk bestuur zijn geregistreerd.

Sluiten