is toegevoegd aan uw favorieten.

Prae-adviezen over de vraag: Is invoering van staatsmonopolies ter versterking van de staatsinkomsten wenschelijk ? Zoo ja, welke monopolies zouden dan daarvoor in aanmerking komen ?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

PRAEADVIES VAN

American Thread Company bespaarde in het eerste jaar 5% op de productiekosten door den directen aankoop van katoen.

Natuurlijk zal de kostenbesparing niet bij alle takken van bedrijf even groot zijn. Bij een zeer homogeen artikel als b.v. alcohol, zout, opium zal de besparing allicht het grootste zijn, omdat men de productie daarvan in weinige fabrieken kan concentreeren. Opium wordt in Indië slechts in weinig fabrieken gemaakt, hetgeen ook mogelijk wordt gemaakt, doordat de kosten van vervoer daarbij niet zwaar wegen. Ook zout maakt het gouvernement slechts in enkele fabrieken tot de briketten, waarin het door den fiscus wordt afgeleverd. Ik stel mij voor, dat de vervaardiging van lucifers ten onzent wel in één fabriek zoude kunnen worden geconcentreerd.

Daarentegen schijnt sterke concentratie bij de vervaardiging van tabak, sigaren en sigaretten niet wenschelijk, omdat zulks allicht zoude leiden tot weinig rekening houden met de zeer uiteenloopende smaken op dit gebied. Erkend moet in tusschen worden, dat het aantal fabrieken in Frankrijk niet gering is, doch dat niettemin in bijna alle dezelfde soorten volgens hetzelfde recept worden gemaakt. Er zijn aldaar slechts 8 soorten sigaren, tusschen en drie stuivers, te koop vanwege de regie; voor een zelfden prijs bestaat er nimmer keuze, doch altijd slechts één soort.

Het lijdt wel geen twijfel, dat het buitengewoon groot aantal sigarenmerken ten onzent, waardoor iedereen kan vinden wat van zijn gading is, en niemands smaak onbevredigd .behoeft te blijven, naast den lagen prijs, zeer sterk medegewerkt heeft om het rooken zoo algemeen, het verbruik van sigaren onder alle omstandigheden op alle uren van den dag zoo groot te maken, als het ten onzent is. Ongetwijfeld zoude een groot aantal weinig hartstochtelijke rookers hun verbruik sterk verminderen — of zelfs toegeven aan de verstandelijke argumenten om daarmede geheel op te houden — indien zij zich moesten beperken tot een zoo geringe keuze van sigaren en tabaksoorten als in Frankrijk te verkrijgen is. Niettemin zoude ook ten onzent een zeer belangrijke concentratie van de fabricage van sigaren kunnen worden doorgevoerd, zonder dat de veelzijdigheid van het product sterke schade behoeft te lijden. Naast fabrieken en fabriekjes speelt n. 1. de huisindustrie ten onzent een groote rol, en terecht heeft de Minister van Financiën geen vrees voor een ongewenschte inkrimping van de verscheidenheid der rookartikelen gekoesterd, toen hij maatregelen voorstelde, welke de huisindustrie zullen doen verdwijnen. Of dit nu echter een concentratie is, welke vermindering van de productiekosten ten gevolge, zal hebben, is allerminst vaststaande. Het zijn geen kosten van financiëelen