Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

PRAEADVIES VAN

welke wijze en door welke groepen van ingezetenen de oorlogslasten zullen zijn opgebracht.

T)e vraag spreekt van economische ontwikkeling. Wat daaronder te verstaan? Men kan m.i. van economische ontwikkeling van een land spreken, wanneer de bronnen van inkomsten rijkelijker vloeien dan voorheen, wanneer landbouw, nijverheid en handel in toenemende mate vruchten afwerpen. Men kan de economische ontwikkeling dus het best leeren kennen uit de cijfers der statistiek.

Ook toeneming der beleggingen in buitenlandsche fondsen en andere beleggingen in het buitenland zal men als de inkomsten van het land vergrootend als factor tot de economische ontwikkeling van een land moeten mederekenen.

Moet men bij de beoordeeling van den graad der economische ontwikkeling ook acht slaan op de verdeeling der inkomsten? Het is mogelijk, dat een land in zijn geheel ruimere inkomsten trekt dan voorheen, maar dat de verdeeling der inkomsten minder gelijkmatig is dan toen, zoodat het bestaan der' mingegoeden moeilijker is geworden. Ook dan zal men niet kunnen ontkennen, dat het land in economische ontwikkeling is toegenomen, al kan men de richting dier ontwikkeling betreuren.

Wij hebben dus twee groepen van uitgaven: de oorlogsuitgaven en de uitgaven na den oorlog.

In hoeverre zijn op zich zelf beschouwd en afgescheiden van de daaraan verbonden financieele lasten die uitgaven gunstig voor de economische ontwikkeling van ons land?

De oorlogsuitgaven. Is het uit economisch oogpunt beschouwd gewenscht deze te doen? Het antwoord is spoedig gevonden indien wij overwegen wat hoogstwaarschijnlijk zou geschieden als wij die uitgaven niet deden. Ons land zou vrij zeker zijne onafhankelijkheid verliezen.

Nu is het mogelijk, dat het economisch voordeden zou opleveren, indien wij ons in vredestijd vrijwillig bij een grootere mogendheid aansloten. Echter zeker niet, wanneer wij gewapenderhand door een ander land werden geannexeerd. Zelfs indien opgaan in een groote mogendheid economisch ons land zou bevoordeelen, zoo zouden toch de tegenwoordige militaire uitgaven gerechtvaardigd ziju. Zij toch voorkomen, naar wij

Sluiten