Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

■§M^<i . . ,. Datum van Adres, waarheen de blanco Naam en adres Naam en adres Naam en adres ~SsJ Naam der vereemgmg van welKe . , , Telefoon-'

gifiSi , , , „ ingang van het formulieren moeten worden van den Voorzitter van den Secretaris van den Penningmeester 5 de werkloozenkas uitgaat. • ... • , nummer.

9%eT. subsidie. gezonden. der werkloozenkas. der werkloozenkas. der werkloozenkas.

ihej i !

20 Handelsreizigersvereeniging ..Een- Ged. Glashaven 30, Rotterdam, j j ,1. \\ Rijnaard,, Stations-; J. W. Elfferich, le Pijn- j S. Deelder, Lusthof straat

dracht''. weg 91, Rotterdam. ackerstraat 87a. Rotter- ! 142, Rotterdam.

dam.

21* Alg. Ned. Bond van Handels- en 1 October 1917. Plantage Fransche laan 5, Am- , 2669 Noord H. Schutjes, Plantage G. J. A. Smit Jr.. Plantage G. J. A. Smit Jr., Plantage Kantoorbedienden. sterdam. \ Amsterdam. Fransche laan 6, Am- Fransche laan 5, Am- Fransche laan 5, Amsterdam, sterdam. sterdam.

22* Ned. R.-K. Bond van Handels-, Kan- 4 Maart 1918. Bloemgracht 24 boven. Amster- | i A. A. v. Hamersveld, H. B. Haver, Bloemgracht B. Hinterding. Bloem-

toor- en Winkelbedienden „St. dam. Bloemgracht 24 boven, 24 boven, Amsterdam. gracht 24 boven, Am-

Pranclscus van Assisië". Amsterdam. sterdam.

2o *. Nat. Bond van Handels- en Kantoor- 12 Augustus 1918. Aert v. Nesstraat 128b, Rotter- 12032 H. CV Snel. de Genestet- Jac. F. Vogel, Bergweg F. G. Mastenbroek Jr.,

bedienden „Mercurius". dam. Rotterdam. straat 3iii, Amsterdam. 135, Rotterdam (admini- Rijnsburgerweg 18, Lei-

strateur: Jac. Bakker, den. Aert van Nesstraat 128b, Rotterdam.

82 Ned. Centr. Bond van Personeel in • — Westeinde 17, Amsterdam. 6053 Zuid H. Rijken. Egelantiers- J. O. van Heusden, West- J. G. van Heusden, Westhet Hotel-, Café- en Restaurant- . Amsterdam. gracht 82/2 hoog, Am- einde 17, Amsterdam. einde 17, Amsterdam, bedrijf. sterdam.

24* Bond van Ned. Chr. Houtbewerkers, 4 Maart 1918. Slachthuisstraat 22b, Rotter- A. V.' d. Heijden, Slacht- A. Th. Baart, Nieuwe Ru- A. Th. Baart, Nieuwe RuMeubelmakers, Behangers en aan- dam.. liuisstraat 22b. Rotter- bensstr. 52, Rotterdam.. bensstr. 52, Rotterdam, verwante vakgenooten. dam.

25* Ned. R.-K. Houtbewerkersbond „St. 5 Augustus 1918. Drift 10—12, Utrecht. J. H. Gielon, Hoogenweg J. v. d. Post. Drift 10, J. F. van Hees. Drift 10—

Joseph". 58, Woensel. Utrecht. 12. Utrecht.

•27 * Ned. Vereeniging van Chr. Kantoor- 3 Juni 1918. 3e Helmersstraat 54. Amster- j 2878 Zuid W. J. Bossenbroek, Vliet- G. Baas Kzn., 3e Helmers- G. H. M. Krimp, Voetboogen Handelsbedienden. dam. Amsterdam. straat 2, Amsterdam. straat 54, Amsterdam. straat 18. Amsterdam.

50 * Ned. R.-K. Lederbewerkersbond. 24 Maart 1919. Grootestraat B 249. Waalwijk. C. Roestenberg, Hoofdstr. F. Passier. Grootestraat A. H. Lombarts, Groote-

288. Kaatsheuvel. B 249, Waalwijk. straat B 249, Waalwijk.

30 Ned. Lito-. Foto- en Chemigrafen- — Alberdingk Thijmstraat 5 huis. j 1414 Zuid J. Roelofs, Rustenburger- P. H. Kloek, Alb. Tbljm- W. v. d. Horn, v. Olden-

bond. Amsterdam. Amsterdam. straat869in, Amsterdam. straat 5huis, Amster- barneveldtstraat 38huis,

dam. Amsterdam.

* Gesubsidieerd door Rijk en gemeenten overeenkomstig het Werkloosheidsbesluit 1917.

11

Sluiten