Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

4. Beëindiging der inschrijving van werkzoekenden.

De inschrijving van een werkzoekende kan op vier wijzen eindigen:

a. wanneer de werkzoekende is geplaatst als gevolg dep bemiddeling van den correspondent (vgl. sub 8, 9, 10 en 11);

b. wanneer de inschrijving vervalt op verzoek van den ingeschrevene zelf (b v als hij arbeid gevonden heeft zonder bemoeiing van den correspondent, of om andere redenen zijne inschrijving terugneemt);

i wanneer zij vervalt door niet-opkomen van den ingeschrevene, als hij wordt opgeroepen voor eene open plaats (vgl. sub 3);

d. wanneer zij vervalt door het niet tijdig doen vernieuwen der inschrijving (vgl. sub 2).

Van iedere beëindiging eener inschrijving wordt in het register of op de kaarten, bedoeld sub 1, aanteekening gehouden. Men neemt daarvoor in het register afzonderlijke kolommen, gelijk in het model is aangegeven.

Gebruikt men kaarten, dan worden die, nadat de beëindiging daarop is geboekt, in twee groepen (geplaatst, vervallen) opgeborgen.

5. Weekoverzicht van vraag en aanbod.

Eenmaal per week, bij voorkeur voor het geheele district op denzelfden dag, wordt van de inschrijvingen een overzicht gezonden aan de D. A., opdat deze op de hoogte blijft van de werkzoekenden, die ter plaatse beschikbaar zijn, en de arbeidskrachten, die gevraagd worden.

Hiervoor kunnen gebruikt worden de kaarten model n°.25 en 26 C.A., dan wel een eenvoudige staat of een meer gespecialiseerde, al naar m overleg met den directeur der D. A. noodig blijkt. Modellen zijn als bijlagen aan deze handleiding toegevoegd.

Sluiten