Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Breda- — De gemeente nam tot dusverre deze aangelegenheid niet

ter hand. _

Door de R. K. Werkliedenvereeniging is, in samenwerking met de K, K. Werkgeversverceniging en de plaatselijke federatie van R. K. patronaten, de samenstelling eener commissie voor voorlichting bij beroepskeuze in voorbereiding genomen. De commissie zal vrij spoedig hare werkzaamheden beginnen.

Delft. — Do gemeente heeft tot dusver deze aangelegenheid niet ter hand genomen. In de vergaderingen van het bestuur der arbeidsbeurs is de beroepskeuze reeds meermalen ter sprake gebracht, doch bepaalde resultaten leverden deze besprekingen niet op.

Van particuliere zijde heeft men ook reeds getracht, deze zaak ter hand te nemen, doch dit is op verschillende .bezwaren afgestuit.

Deventer. — De gemeente heeft zich de 'aangelegenheid nog niet officieel aangetrokken; op uitnoodiging van het bestuur der arbeidsbeurs werd echter in den loop van 1916 eene commissie, tot voorlichting bij de beroepskeuze gevormd, bestaande Uit 30 leden (dames en heeren van onderscheiden richting en stand), waaruit een Dagelijksch Bestuur van' 7 leder, werd gekozen. De directeur der arbeidsbeurs heeft in dit bestuur zitting; er heeft samenwerking tusschen de beurs en de commissie plaats, terwijl het secretariaat ten kantore van de arbeidsbeurs is gevestigd.

Ouders van kinderen, voor wie aan het einde van den schooltijd nog geen beroep is gekozen, worden door de commissieleden persoonlijk bezocht; zij worden uitgenoodigd, met hunne kinderen op een bepaalden dag voor de commissie, die in een der lokalen van de arbeidsbeurs zitting houdt, te verschijnen. De directeur der arbeidsbeurs is eveneens aanwezig met een opgave van de gevraagde werkkrachten. In geval geneeskundig advies noodig is, wordt naar den in de commissie zitting hebbende geneesheer verwezen.

Dordrecht. — Door Burgemeester en Wethouders is in den loop van 1918 eene commissie uit de ingezetenen bijeengeroepen, welke had te overwegen, of de instelling van een permanente, gemeentelijke commissie wenschelijk is.

In haar onlangs uitgebracht rapport bleek de commissie eenstemmig van oordeel, dat de oprichting van een bureau van advies in zake beroepskeuze voor Dordrecht gewenscht is, en wel voor jongens cn meisjes beide. ! i ; m j 1

De commissie gaf verder in overweging, de bemoeiingen van het bureau

Sluiten