is toegevoegd aan uw favorieten.

Pensioenwet 1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 174

— 114 —

XII. Van de Weduwenwet voor de Rijkswerklieden 1914 :

a. de op de pensioensberekening betrekking hebbende artikelen en de artikelen 13, 16 en 21 voor de weduwen en weezen der oud-Rijkswerkheden, die gebruik hebben gemaakt van de bij artikel 3 dier wet verleende bevoegdheid ;

b. de artikelen 27, derde lid en 41, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid voor de oud-Rijkswerklieden, die .van bedoelde bevoegdheid gebruik hebben gemaakt. Voor deze oud-Rijkswerkbeden vervalt de verpbchting tot bijdragen wanneer zij als ambtenaar worden herplaatst.

XIII. Van de Pensioenwet voor zijdelingschen Staatsdienst 1912 :

de artikelen 2 en 5 en de eerste drie leden van artikel 6 ten opzichte van de bijdragen voor inkoop voor pensioen van de door op het tijdstip van het in werking treden van deze wet in dienst zijnde of daarna herplaatst wordende ambtenaren vroeger bewezen diensten die zij op dat tijdstip reeds gedeeltelijk op den voet dier bepalingen hebben ingekocht.

Art. 174. Van de artikelen, genoemd in het vorig artikel, worden die,.vermeld in den bij deze wet behoorenden staat gewijzigd. De gewijzigde bepalingen luiden zooals zij in dien staat zijn aangegeven.

Art. 175. Behoudens de wijzigingen, aangebracht bij deze wet, blijven de van wetten of artikelen, genoemd in artikel 172, in andere wetten van toepassing verklaarde artikelen, zooals zij