is toegevoegd aan uw favorieten.

Wet op de Personeele Belasting 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 79 — 92 — •

ook over de volgende belastingjaren geen afschrijving verleend.

Dit artikel is ingevoegd bij de wet van 2 Juni 1900, S. 77.

Art. 79. Deze wet treedt in werking op een door de wet nader te bepalen dag.

De wet is in werking getreden tegelijk met de wet van 7 December 1896, S. 178, houdende hare invoering en intrekking der wet van 29 Maart 1833, S. 4 met de wijzigingswetten, en wel op den dag harer afkondiging, zijnde 12 December 1896.

— Ingevolge art. III der wet van 19 September 1919, S. 580 treedt deze wijzigingswet in werking met ingang van 1 Januari 1920. Zij blijft buiten toepassing voor de heffing der belasting over de aan het jaar 1920 voorafgaande belastingjaren.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 16 April 1896.

EMMA.

• De Minister van Financiën,

Spbbnger van Eyk. (üitgeg. 24 April 1896.)