Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8 — 8 —

bepaalde personen ontheffing verleenen van den in het eerste lid van dit artikel onder a gestelden eisch.

4. Het bezit van een bewijs van bekwaamheid is niet vereischt voor hen, die, van het geven van nijverheidsonderwijs geen beroep makende, van Ons vergunning hebben verkregen tot het geven van zoodanig onderwijs. Vreemdelingen behoeven in dat geval niet bovendien de vergunning, bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

Art. 8. 1. De bevoegdheid tot het geven van nijverheidsonderwijs vervalt van rechtswege. voor hem, die :

a. onherroepelijk is veroordeeld wegens misdrijf of eene hem bij rechterlijke uitspraak ter zake van misdrijf opgelegde geldboete heeft betaald;

6. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is ontzet van een der rechten, genoemd in artikel 28, eerste' lid, onder 4°. van het Wetboek van Strafrecht;

c. bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak is ontzet van de ouderlijke macht, de voogdij of toeziende voogdij en de curateele of toeziende curateele, een en ander hetzij lover één persoon hetzij over meer personen.

2. Bij ergerlijk levensgedrag of wanneer hij, bij het geven van onderwijs, leeringen verspreidt, strijdig met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des Lands, kan door Ons worden verklaard, dat de leeraar zijne bevoegdheid tot het geven van onderwijs verloren heeft.

3. Hem, die de bevoegdheid tot het geven van nijverheidsonderwijs ingevolge

Sluiten