is toegevoegd aan uw favorieten.

De gedoemde stad

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«3

de waakzaamheid en vindingrijkheid van Crispus. Hij was veel meer het leven en de ziel van het garnizoen dan Metilius, evenals Simon een dapperder en bekwamer aanvoerder was dan rijn bevelhebber Manahem, die maar het liefst op een veibge plek zat eh tien goudstukken uitbetaalde voor het hoofd van eiken Romein dat hem werd gebracht.

In het begin bewees (het paardenvolk van Koning Agrippa uitmuntende diensten. Op onverwachte oogenblikken vooruitspringende, dreven aj de menigte uit elkander met hun hevige aanvallen en, den omtrek zuiverende van de belegeraars, reden rij zegevierend om het Paleis rond. Maar Simon vond een middel om aan deze tactiek een einde te maken. Hij liet stalen prikkels op den grond strooien, waardoor de paarden kreupel en de mannen uit het zadel geworpen werden. Daarna weigerde de cavalerie verdere uitvallen te doen. Simon merkte het verflauwen van hun ijver en aarzelde met er rijn voordeel mee te doen. Bij monde van een heraut het hij bekend maken, dat de Joodsche verdedigers van het Praetorium volle vrijheid zouden hebben om de stad met hun wapenen en goederen te verlaten, op enkele uitzonderingen na, waaronder Ananias. Tot rijn eeuwige schande nam Darius de bevelhebber van Agrippa's paardenvolk, dit voorstel aan.

Metilius had de beschikking over te weinig troepen om deze desertie met geweld te verhinderen en het gevolg was dat, op den 2isten morgen van het beleg, het Joodsche gedeelte der bezetting het Praetorium door de groote poort verbet, te midden der spoT termjen en vloeken dergenen, die door hen aan hun lot werden overgelaten De dood had het aantal der Romeinen tot twee honderd vijftig terug gebracht en daar het onmogehjfe was om niet zulk een geringe macht, het Praetorium in rijn geheel te verdedigen, nam Metilius de gelegenheid waar, dat de oogen der Zeloten op de wegrijdende Joodsche troepen gevestigd waren om ach haastig en m alle stilte met rijn soldaten in de drie groote torens Manamne, Phasaelus en Hippicus terug te trekken Deze torens waren door Herodes den Groote gebouwd en respectievebjk opgedragen aan de nagedachtenis van rijn vrouw, rijn broeder en ajn vriend; aj waren opgericht op den muur der stad, welke op u l pUu-J*° Noor?' *?* Westrijde van het Praetorium vormde. Op het gebied van militaire architectuur had de oudheid niets merk waaixugers te vertoonen dan deze drie torens. Elk stond op een basis van steen, zonder eenige kamer of holte er in; de basis van Manamne vormde een solide kubus van dertig voet, die van Phasaelus van veertig en die van Hippicus van zestig voet De storrnrammen waren machteloos tegen deze reusachtige blokken met ongeëvenaarde volmaaktheid in elkander gezet en door ijzeren krammen te zamen gehouden. De Zeloten, die al heel spoedig ontdekten, dat het tigenhjjke

8