Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 11 — 8 —

uitgekeerde bedrag binnen een , tegelijkertijd te bepalen termijn in de werkloozenkas worde teruggestort. Hetgesft biervan op dezelfde wijze als vermeld aan bet slot van bet eerste lid van dit artikel kennis aan het bestuur der veréeniging.

4. Ook de Directeur is bevoegd te vorderen, dat geene uitkeeringen meer zullen worden verstrekt of dat een uitgekeerd bedrag worde teruggestort in de werkloozenkas binnen een door hem te stellen termijn. Het slot van het vorige lid is hier toepasselijk.

Art. 11. 1. Het bestuur eener veréeniging dat bezwaar heeft tegen eene beslissing van het gemeentebestuur of van den Directeur, bedoeld in het vorige artikel, kan daartegen in beroep komen bij Onzen Minister, die niet beslist, dan na de in art. 25 vermelde Commissie te hebben gehoord.

2. Zijne beslissing wordt, met redenen omkleed, in de Staatscourant openbaar gemaakt.

Art. 12. Niemand kan gelijktijdig uit meer dan eene werkloozenkas, uitgaande van eene gesubsidieerde veréeniging, uitkeering erlangen.

Art. 13. f-i Voor een lid der werkloozenkas eener gesubsidieerde veréeniging, die tevens lid is van eene of meer werkloozenkassen van niet-gesubsidieerde vereenigingen, mogen de gezamenlijke dagelijksche uitkeeringen 70 % zijner gemiddelde dagelijksche verdiensten niet te boven gaan.

2. Kunnen de gemiddelde dagelijksche verdiensten van het lid niet worden bepaald, dan gelden als maatstaf de dage-

Sluiten