is toegevoegd aan uw favorieten.

Hoe Isaac Seehuusen Jacobijn werd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

80

jongste en minst voorname heeren geplaatst, doch de vroolijkheid was er niet het minst. Isaac had naast zich den ongelukkigen magister Sild; consul Seehuusen had hem laten uitnoodigen als een soort vergoeding voor Isaacs gedrag. Om verschillende redenen had de magister zich in het begin zeer verlegen gevoeld. Vooreerst was hij in het geheel niet gewend bij zulke groote en deftige partijen aan te zitten, ten tweede stak zijn kleeding — die hij voor deze gelegenheid geleend had — sterk af bij de prachtige dracht der anderen en ten derde voelde hij zich geenszins op zijn gemak, zijn plaats te hebben naast den zoon des huizes, dien hij nog kort geleden een pak slaag had willen geven.

Hij probeerde daarom van alles, om Isaac voor zich te stemmen, praatte druk met hem over dingen die hij dacht dat de knaap belang in zouden boezemen, wijdde geestdriftig uit over de keurige inrichting van het huis en over de goedheid die hem bewezen werd. Doch al deze pogingen hadden geen ander gevolg dan dat de knaap hem nog dieper verachtte dan ooit te voren. En om zijn plaaggeest een poets te bakken, vulde de bengel onophoudelijk het glas van den armen magister, die daardoor meer dronk dan hem dienstig was, aangezien het voor het eerst in zijn leven was, dat hij zooveel kon eten en drinken als hij lustte.

Het duurde dan ook niet lang of al die wijnen deden hun werking gevoelen: mijnheer Sild werd zoo uitermate vroolijk, dat hij oden ging deckmeeren; daarna begon hij te schreien, pakte Isaac