Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

Art. 1. Algemeene bepalingen.

zou meebrengen, dat de invoeringsmaatregelen over twee verordeningen werden verdeeld: een Koninklijk besluit regelende de invoering en overgang in engeren zin en voorts bevattende alle noodige wijzigingen van Koninklijke besluiten en eene ordonnantie de noodige wijzigingen in de ordonnanties aanbrengende.

Het behoeft intusschen geen betoog, dat de praktijk op die wijze slecht zou zijn gediend. Voor de toepassing van het nieuwe strafrecht is het van overwegend belang, dat alle invoeringsmaatregelen zooveel doenlijk in eene verordening, die dan niet anders kan zijn dan een Koninklijk besluit, worden samengevat. Deze methode brengt mede, dat door den Koninklijken wetgever ordonnanties worden gewijzigd. Zulks moge ongebruikelijk zijn, overwegend staatsrechtelijk bezwaar liet

de Commissie daartegen niet

Het nadeel, dat bij deze methode bepalingen behoorende tot de wetgevende bevoegdheid van den Gouverneur-Generaal door het ingrijpen van den Koninklijken wetgever aan 's Landvoogds competentie worden onttrokken kan worden ondervangen door eene bepaling welke deze competentie herstelt, zie artikel 28 van dit ontwerp.') ]

Hebben goedgevonden en verstaan: ^j., te bepalen als volgt:

§ I.

Algemeene bepalingen. Artikel 1.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-

1) Ontleend aan de toelichting.op het ontwerp der Staatscommissie.

Sluiten